Vaccin Gentherapie feiten: Voortschrijdend inzicht (Deel 2/4)

🕒 Leestijd: 10 minuten

In ons vorig artikel over dit thema hebben we gezien dat er over de corona-aanpak niet veel goeds meer te vertellen valt. De massale vaccinatiecampagne met een experimenteel gen-technologisch product is op een groot fiasco uitgedraaid.

 • De uitbreiding van de epidemie werd niet tegengehouden, integendeel. Na 14 maanden intensief prikken explodeerde het aantal gevallen tot ongekende hoogtes.
 • De geprikte landgenoten bleken helemaal niet beter beschermd tegen besmetting dan wie zich niet liet prikken, integendeel.
 • De zogenaamde bescherming tegen ziekenhuisopname bleek ook niet lang te duren en is sedertdien compleet omgedraaid naar het tegenovergestelde. Nu zijn het diegenen die het primair vaccinatieschema hebben ondergaan, die het meeste risico lopen, niet alleen op ziekenhuisopname, maar ook op sterfte.

Met andere woorden: de vaccinatiestrategie is volledig mislukt. Alleen wil niemand dat gezegd hebben en blijven de verantwoordelijken lustig deze onwerkzame strategie door de strot van de brave burgers duwen, met telkens nieuwe boostercampagnes om ons ‘nog beter’ te beschermen. De enigen die hierbij winnen zijn de vaccinproducenten, maar dat zal wel toeval zijn.

In dit vervolgartikel zullen we nog meer evidentie naar voren brengen om de bovenstaande bewering te onderbouwen. Wat ons eigen land betreft baseren we ons op de Sciensano-rapporten van de jongste maanden. Maar we kijken ook naar Nederland, waar we een meer gedetailleerde rapportering  van het RIVM kunnen analyseren. Die analyse leidt tot dezelfde conclusies: de covidvaccins verliezen hun doelmatigheid na een aantal maanden en ook de boosterprikken verliezen na enige maanden hun effectiviteit, ook tegen ziekenhuis- en intensivecareopnames. Die vaststellingen komen niet van mij, maar zijn te lezen in de officiële rapporten van de Nederlandse overheid (RIVM).

Sciensano-rapportering

Twee maanden geleden heeft Sciensano een wijziging doorgevoerd in zijn rapporteringsformaat. Men was van oordeel dat de vroegere manier om de gegevens te presenteren geen voldoening meer gaf en onvoldoende rekening hield met “de aanwezige inherente verschillen tussen groepen met verschillende vaccinatiestatus”. Hieronder de uitleg.

Hmm … Echt overtuigend vind ik dit niet. Het zou inderdaad kunnen dat de verschillende vaccinatiegroepen (niet geprikt, eenmaal geprikt, tweemaal geprikt …) enige verschillen in gedrag vertonen. Maar in het huidige stadium zijn dat speculatieve veronderstellingen. En de impact van die mogelijke verschillen kan alle richtingen uitgaan. Het lijkt me veel zinvoller om de analyse nu gewoon te baseren op de feitelijke cijfers.

Sedert midden september 2022 is Sciensano alleszins overgeschakeld naar een nieuw rapporteringsformaat. Ik heb er voor jullie het meest recente rapport van 18 november 2022 op nagekeken en laat jullie daaruit enkele schermafbeeldingen zien (1).

Daarin vinden we op pagina 24 de bovenstaande grafiek 1 die gaat over de effectiviteit van de Covid-19-vaccinatie. Ik vind deze nieuwe voorstelling van de stand van zaken persoonlijk wel vrij verwarrend. Wanneer ik hier een vluchtige blik op werp zie ik alleszins niet onmiddellijk wat er aan de hand is… De grafische voorstellingen zijn toch bedoeld om tendensen snel zichtbaar te maken? Of niet?

Ik denk, eerlijk gezegd, dat de vorige wijze van presenteren een stuk helderder was. In het laatste Sciensanobulletin (8 september 2022) met de traditionele kolommen voor zowel het dagelijks aantal gevallen als de 14-daagse cumulatieve incidentie (die het risico weergeven) konden we het volgende waarnemen inzake nieuwe gevallen (2).

Grafiek 2: Daggemiddelde en cumulatieve incidentie voor de periode 22 augustus – 4 september 2022

Iedereen kon daar duidelijk uit opmaken dat al die covidprikken eigenlijk geen verschil uitmaken. De risco’s op besmetting liggen voor de drie categorieën ongeveer even hoog en bij de jongeren (12-17 jaar) hebben de boosters zelfs een duidelijk schadelijk effect. Bij hen verhogen de boosterprikken het risico op besmetting met maar liefst 50%.

Over die ronduit perverse gevolgen van de boosters voor de jongeren heb ik nooit iets mogen vernemen in de traditionele persorganen. Vreemd toch.

Er is evenmin enige heisa ontstaan over het feit dat de Covid-19-gevallen (zichtbaar in de linkerhelft van de grafiek met de dagelijkse gemiddelden) nu in zeer overwegende mate optreden bij onze ‘geboosterde’ landgenoten. Zij namen twee maanden geleden 779 nieuwe dagelijkse gevallen voor hun rekening, tegenover 128 voor de landgenoten die enkele het primair schema hadden ondergaan en 136 voor wie zich niet had laten vaccineren.

De complete mislukking van de vaccinatiestrategie om de ingeënte landgenoten te beschermen tegen covidinfectie wordt ook heel sprekend geïllustreerd door de onderstaande grafiek 3. (3)

Grafiek 3: Risico op nieuwe covidbesmettingen voor de leeftijdscategorie 18-64 jaar

En bij de senioren was het al niet veel beter. (3)

Grafiek 4: Risico op nieuwe covidbesmettingen voor de leeftijdscategorie 65 plus

Sciensano is dus gestopt met het publiceren van de veelzeggende grafieken. Dat vind ik spijtig, want de cijfers op deze kolomgrafieken waren de bron van mijn eigen langetermijngrafieken. En die langetermijngrafieken waren een beetje mijn stokpaardje geworden om aan te tonen dat de vaccinatiecampagnes op een gigantisch fiasco zijn uitgelopen. Helaas publiceert Sciensano deze gegevens niet meer en kunnen we ze niet meer actualiseren.

De nieuwe presentatie, zoals we die in grafiek 1 konden zien, geeft eerder verwarring dan duidelijkheid. Niettemin waag ik hieronder toch een poging om de vage gegevens een beetje meer betekenis te geven.

Daartoe beperk ik me tot de gegevens voor landgenoten die geen vorige infectie hebben doorgemaakt. De landgenoten die wel reeds een infectie hebben meegemaakt zijn natuurlijk in sterke mate beschermd tegen nieuwe infecties door de antistoffen die hun eigen immuunsysteem heeft aangemaakt. Het heeft geen zin om voor hen de effectiviteit van de vaccinatie te berekenen aangezien die volledig is vermengd met hun natuurlijke weerstand.

Als we dus enkel kijken naar de groep zonder voorgaande infectie en de relevante punten in de grafiek met elkaar verbinden krijgen we het beeld opgenomen in onderstaande grafiek. (4)

Grafiek 5: Vaccinefficiëntie volgens vaccinatiestatus per leeftijdscategorie in België

Ik heb de oranje kleur gebruikt voor de effectiviteit van de vaccinatie van het primair vaccinatieschema, de groene kleur voor de vaccinatie-effectiviteit van de eerste boosterprik en de rode kleur voor de vaccinatie-effectiviteit van de tweede boosterprik. Wat merken we?

Er zijn vier leeftijdscategorieën. Bij de jongste leeftijdscategorie ligt de effectiviteit van het basisschema al bijzonder laag van in het begin: op amper 25%. Na 200 dagen daalt die effectiviteit bij de kinderen en jongeren tot onder nul om na nog eens 50 dagen lichtjes boven nul te eindigen. Conclusie: al die prikken helpen onze jeugd helemaal niet om zich te beschermen tegen Covid-19. Ook de boosterprikken helpen niet. In het begin helpen ze voor 50%, maar na drie maanden is dat percentage al gedaald tot iets boven nul en daar blijft het ook hangen.

Bij de leeftijdscategorie 18-44 jaar biedt het basisschema een bescherming van ongeveer 30% in het begin om dan te blijven hangen rond 20%, een zeer teleurstellende effectiviteit. De eerste boosterprik in deze leeftijdscategorie begint iets hoger (rond de 50%), maar daalt dan continu om na 250 dagen zelfs onder nul te eindigen.

Bij de leeftijdscategorie 45-64 jaar beperkt Sciensano zijn gegevens tot de eerste en tweede boosterdosis. De effectiviteit van de eerste boosterdosis begint rond de 50%, maar zakt dan gestadig om na 250 dagen iets boven de nulgrens te eindigen. De effectiviteit van de tweede boosterprik begint lager, daalt dan tot ongeveer 15% om nadien licht te stijgen tot ongeveer 20%. Ook voor deze leeftijdscategorie is de balans dus betreurenswaardig slecht.

Bij de senioren is er evenmin sprake van een goede score inzake bescherming tegen Covid. De effectiviteit begint rond de 50% om na acht maanden te eindigen tussen de 20 en 25%.

Al bij al hebben onze overheden en hun virologen en vaccinologen dus jammerlijk gefaald in hun aanpak, die nochtans vele miljarden euro’s heeft opgeslorpt en zware materiële en psychologische schade toegebracht. Het weze zo.

Risico op ziekenhuisopname

Nu gaan we ook eens kijken naar de efficiëntie van het beleid inzake covid-ziekenhuisopnames. Daarvoor zullen we vooral bij onze noorderburen gaan kijken, want die hebben daar specifieke overheidsrapporten over gepubliceerd. Maar vooraleer dat te doen nodig ik jullie uit om nog eens een blik te werpen op de onderstaande grafiek 6, die de gegevens voor ons eigen land weergeeft (5). Daar is heel duidelijk te merken dat de kans op ziekenhuisopname (voor Covid-19) bij 65-plussers beduidend hoger ligt voor diegenen die het primair vaccinatieschema hebben ondergaan. In vergelijking met die groep zijn diegenen die vriendelijk bedankt hebben voor de gratis prik veel beter af. Het is wel zo dat ongevaccineerde senioren in juli/september meer risico liepen dan hun ‘geboosterde’ leeftijdsgenoten. Het verschil is de laatste tijd blijkbaar groter dan in mei/juni, toen ongevaccineerde senioren het er in bepaalde weken zelfs beter afbrachten dan de geboosterde 65-plussers.

Grafiek 6: Risico op ziekenhuisopname voor 65-plussers volgens vaccinatiestatus in België

Nederland

In Nederland publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) specifieke rapporten over ziekenhuis- en intensivecareopnames.

In deze rapporten konden we vaststellen dat de kans op ziekenhuisopname voor Nederlanders die het basisvaccinatieschema hadden gevolgd, in juni van dit jaar even hoog lag als het risico op ziekenhuisopname voor niet-gevaccineerde Nederlandse senioren. Het risico op opname in de intensivecareafdelingen lag in die periode zelfs lager voor de niet-geprikten dan voor wie de basisvaccins had gekregen. Zie onderstaande tabel 1 (6). Die officiële gegevens staan dus wel in schril contrast met de propagandaboodschappen van de overheid die blijft beweren dat de prikken beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.

Ik denk niet dat de ontnuchterende informatie uit deze statistieken aan het publiek werd medegedeeld, noch door de beleidsmakers, noch in de persorganen. Hieronder vinden jullie een schermafbeelding van de desbetreffende tabel uit het rapport van 5 juli. De algemene vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname was dus respectievelijk 0 en -20%.

Tabel 1: Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland 15/3/22-28/6/22

Een fraai beeld was het dus allemaal niet in Nederland, evenmin als bij ons trouwens. Want zoals je kan merken in grafiek 6 lag ook bij ons de kans op ziekenhuisopname op het einde van de maand juni hoger voor geprikte en geboosterde senioren dan voor ongevaccineerde 65-plussers. Sedertdien hebben de geboosterden opnieuw wat voorsprong genomen.

Onze noorderburen hebben er alleszins iets op gevonden. Ook zij hebben het rapporteringsformaat gewijzigd, want ook zij waren de mening toegedaan dat er andere en betere manieren waren om de burgers in te lichten. Alleen maakten zij de omgekeerde beweging: zij gaan van vaccineffectiviteit naar relatieve risicovermindering, terwijl Sciensano in zijn rapportering van relatieve risicovermindering naar vaccineffectiviteit gaat. De wegen van onze vaccinologen en virologen zijn vaak ondoorgrondelijk…

In plaats van te rapporteren over de vaccineffectiviteit publiceert het RIVM nu dus over het relatief risicoverschil. In feite maakt dit volgens mij allemaal niet zoveel uit, maar het creëert wel de nodige verwarring. Want waar een negatief cijfer onder de hoofding vaccineffectiviteit wijst op inefficiëntie, betekent een negatief cijfer onder de hoofding risicoverschil dat het vaccin goed werkt en dus effectief is want het vermindert het risico.

Het gevolg van dit nieuwe opzet is natuurlijk dat de langetermijntendensen alweer moeilijker te volgen zijn voor geïnteresseerde burgers. Dit is nog meer het geval omdat er ook nog wijzigingen zijn aangebracht aan de leeftijdscategorieën.

Ik heb mij desalniettemin geamuseerd met het in tabelvorm gieten van al die gegevens om een beetje meer zicht te krijgen op de tendensen die erachter schuilgaan. Wie daarvoor belangstelling heeft kan ze raadplegen in de bijgevoegde excel-tabel.

Hieronder vinden jullie alvast een schermafbeelding van deze gegevens (7).

Tabel 2: Overzicht van de vaccin-effectiviteit en relatief risicoverschil in Nederland (mei-september 2022)

Het interessante in deze tabel zijn de roze gekleurde vakken. Die illustreren immers op perfecte wijze het failliet van de vaccinatiestrategie.

Zo zie je dat het falen van de covidspuiten bij de groep Nederlanders die alleen het basisschema hebben gevolgd (0% efficiëntie tegen ziekenhuisopname op 28 juni) zich verderzet in het licht positieve (dus falende) risicoverschil (van 4 of 3%) in de daaropvolgende maanden.

Voor opname in de intensivecareafdelingen is de situatie nog erger: daar gaat het van een negatieve effectiviteit (-20%) in juni naar een duidelijk positief cijfer (tot 35%) en dus verhoogd risico in de periode die daarop volgt. Dit gaat nog steeds over de groep die het basisschema heeft gevolgd in vergelijking met de ongevaccineerden.

Maar ook in het laatste segment van de tabel ziet men roze (en dus verontrustende) vakken verschijnen. Blijkbaar helpen de herhaalprikken zelfs niet meer ten opzichte van de boosterprikken. Tenminste niet wat betreft het risico op opname in de intensivecareafdelingen.

Echt onverwacht zal dit allemaal toch niet zijn, vermoed ik. Het surveillanceteam in Nederland had immers in de vorige rapporten een aantal langeretermijngrafieken opgenomen. Erg nauwkeurig waren die niet, maar ze gaven toch enig idee van de onderliggende tendensen van de vaccineffectiviteit. Hieronder zie je een schermafbeelding van de langetermijnevolutie van de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in Nederland (8).

Grafiek 7: Langetermijnevolutie van de vaccineffectiviteit in Nederland (februari-juni 2022)

Als we kijken wat er gebeurt met de vaccineffectiviteit voor het geheel van de Nederlandse bevolking (onderaan: Overall) dan zien we dat de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname voor de personen die enkel het basisschema hebben gevolgd onder nul duikt in april en ook in juni nog onder die nulgrens blijft hangen.

De effectiviteit van de booster daalt vrij snel naar ongeveer 50% en blijft op dat niveau hangen.

De effectiviteit van de herhaalprik daalt eveneens naar iets boven de 50% in juni.

Zoals gesteld veranderde het RIVM zijn rapporteringsformaat in augustus. Vanaf die publicatie (9) krijgen we de evolutie te zien van het relatieve risicoverschil, zoals te zien in grafiek 8.

Grafiek 8: Evolutie van het relatieve risicoverschil tegen ziekenhuisopname volgens vaccindosis

Hier zien we dus dezelfde evolutie, maar compleet anders gepresenteerd. Hier betekent een negatief relatief risicoverschil (onder de nulgrens) dat de prikken enigszins werken. En we zien dat voor de bevolking vanaf 12 jaar dat risicoverschil positief wordt in april (dus vanaf dan faalt), hoewel het in augustus eventjes onder de nulgrens duikt om nadien in september terug ongunstig te worden.

Het laatst gepubliceerde rapport dateert van 8 november (10). Ik had in mijn excel-tabel een kolom voorzien om de gegevens in te brengen. Helaas! Het RIVM heeft het rapporteringsformaat nogmaals gewijzigd. We kunnen dus niet echt bevestigen of de zeer ongunstige tendensen uit het recente verleden zich hebben doorgezet. Maar het vermoeden dat ze inderdaad hebben gedaan is zeer sterk. Waarom zou men anders het rapporteringsformaat alweer hebben gewijzigd?

Het enige waarover dit meest recente Nederlandse rapport informatie verschaft is het relatief risicoverschil van de herhaalprik in het najaar. Als ik het goed heb begrepen gaat het hier om de vierde prikronde (na het basisschema, de booster, de herhaalprik, nu de herhaalprik ‘najaarsronde’). Eigenaardig genoeg zijn alle subcategorieën van de vorige rapporten nu verdwenen om plaats te maken voor een enkele zeer hybride vergelijkingsbasis: “minimaal 1 vaccinatie”. Zou er iets te verbergen zijn? Overigens is die najaarsronde in Nederland al duidelijk een catastrofe voor de 80-plussers die volgens deze tabel 3 nu al 25% meer kans lopen om terecht te komen in de afdelingen intensieve zorgen.

Tabel 3: Relatieve risicoverschil van de najaarsherhaalprik in Nederland

Conclusie

Het wordt hoe langer hoe moeilijker om op basis van de officiële rapporten van de overheid een degelijk inzicht te verwerven in de doeltreffendheid van de covidprikken. De formaten en rubrieken van de rapporten ondergaan af en toe wijzigingen. Die wijzigingen dragen er zelden toe bij om de lezer in staat te stellen om na te gaan wat de effecten zijn op langere termijn. Integendeel, ze creëren hiaten in de gebruikte statistische reeksen en scheppen naar mijn mening eerder verwarring dan helderheid. Ook de diversiteit en nauwkeurigheid van de rapporten gaan achteruit.

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat de oorspronkelijk beoogde transparantie over de effecten van de covidprikken nu vervangen wordt door een verdoezelingsoperatie. En we kunnen dit fenomeen zowel in eigen land als in Nederland vaststellen. Vreemd allemaal.

En ondertussen blijft het ook verdacht stil rond de vele bijwerkingen van covidvaccins. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceerde in het eerste jaar van de vaccinatiecampagne wekelijks een rapport over de gemelde bijwerkingen. Het agentschap verminderde die periodiciteit eerst van wekelijks naar 2-wekelijks en nadien van 2-wekelijks naar maandelijks. Het laatste maandelijks rapport dateert van 25 augustus (11). Dus al bijna drie maanden lang krijgen de Belgische burgers geen enkele officiële informatie meer over de bijwerkingen van de vele prikken. In onze eigen kennissenkring wemelt het nochtans van de talrijke en verontrustende meldingen van ernstige bijwerkingen.

Ook op dit vlak wordt het hoe langer hoe moeilijker om te ontsnappen aan de indruk dat er hier in alle stilte een soort doofpotoperatie aan de gang is.

Dus lieve mensen, doe zelf wat onderzoek en probeer ook wat andere bronnen te raadplegen dan wat de gewone mediakanalen ons brengen. Want over de steeds duidelijker wordende ondoeltreffendheid van de covidvaccins en over de enorme aantallen bijwerkingen die ze veroorzaken houden die het mondje stevig dicht. Sta mij toe om dit verontrustend te vinden…

Kris Panneels, 21 november 2022

Bronnen

 1. Grafiek 1: Sciensano-rapport 18 november 2022
 2. Grafiek 2: Sciensano-rapport 8 september 2022
 3. Grafieken 3 en 4: gebaseerd op de Sciensano-rapporten voor de gemelde periodes
 4. Grafiek 5: Sciensano-rapport 18 november 2022 (pagina 24). Bewerkte grafiek
 5. Grafiek 6: gebaseerd op de Sciensano-rapporten voor de gemelde periodes
 6. Tabel 1: RIVM Rapport Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland van 5 juli 2022
 7. Tabel 2: Maandelijkse RIVM-rapporten “Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland” voor de desbetreffende periodes (31 mei tot 18 september 2022)
 8. Grafiek 7: RIVM-rapport “Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland” 5 juli 2022
 9. Grafiek 8: RIVM-rapport “Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland” 30 augustus 2022
 10. Tabel 3: RIVM-rapport “Vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en IC-opname in Nederland” 8 november 2022 (https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-ziekenhuis-en-intensive-care-opnames-per-vaccinatiestatus-in-nederland-2).
 11. FAGG rapport 25 augustus 2022 https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_overzicht_bijwerkingen_covid_19_vaccins_van_25_augustus_2022
(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie × vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.