Vaccin Gentherapie feiten: Voortschrijdend inzicht (3/4)

🕒 Leestijd: 11 minuten

Inleiding

In de vorige twee blogartikels hebben we de officiële Belgische en Nederlandse rapporten onderzocht en vastgesteld dat de cijfers in deze rapporten ondubbelzinnig aangeven dat de covid-injecties niet meer behulpzaam zijn bij het indijken van de ziekte of bij het beschermen tegen besmetting. De prikken helpen ook niet meer om ons te beschermen tegen ziekenhuisopname of opname in de afdelingen intensieve zorgen omwille van Covid-19. We hebben kunnen vaststellen dat het voordeel van de covidspuit in de loop van de laatste twee jaar stelselmatig is weggeëbd en voor sommige leeftijdscategorieën zelfs behoorlijk diep onder nul is gedoken – dat wil zeggen: van een voor- in een nadeel is omgeslagen.

Van de beloofde bescherming blijft er – voor wie het basisschema heeft gevolgd of alleen de eerste ‘boosterprik’ is gaan halen – niets meer over. Er blijft nog wel een zekere ‘bescherming’ bestaan voor de vele landgenoten die zich hebben laten verleiden tot de tweede of derde herhaalprik. Dat konden we merken in de cijfers voor opname op intensieve zorg voor de senioren, zowel in eigen land als in Nederland. We hebben echter eveneens vastgesteld dat ook die bescherming tanende is en waarschijnlijk zal verdwijnen in de loop van de volgende maanden. 

Ondertussen kunnen we die recente tendensen echter nog moeilijk volgen omdat men zowel in eigen land als in Nederland het rapporteringsformaat heeft gewijzigd. De brave burger kan amper nog weten hoe de Covid-19-vaccinatiedoeltreffendheid nu echt evolueert. En over de enorme vaccinatieschade die wordt aangericht horen we amper iets. 

Op 24 november 2022 heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) eindelijk nog eens een rapport uitgebracht, na drie maanden complete stilte, over de gigantische schade die de boosterprikken overal aanrichten. Ga ook eens kijken op hun huidige webpagina over de bijwerkingen. Al de problemen die maandenlang hardnekkig werden ontkend – myocarditis (hartspierontsteking), menstruatiestoornissen, paresthesie (gevoelsstoornissen zoals tintelingen of overgevoeligheid op de huid), trombose, Guillain-Barré-syndroom enzovoort – blijken nu toch allemaal een grond van waarheid te bevatten, hoewel die nog steeds zeer omfloerst (en met een zeer grote dosis hypocrisie) wordt toegegeven. (1)

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over een goed uitgeruste bureaucratie die in het verleden zeer informatieve en kwaliteitsvolle rapporten uitbracht. Ook over covidzaken. Daar is echter sedert ongeveer een jaar een vrij opvallende wijziging in opgetreden. Dat hebben we kunnen merken toen de Schotse overheidsdiensten er een klein jaar geleden mee ophielden om cijfers te publiceren over de Covid-19-besmettingen en -ziekenhuisopnames volgens vaccinatiestatus. Dat gebeurde omdat deze officiële statistieken zouden worden ‘misbruikt’ door de zogenaamde antivaxbeweging. Dus wie officiële Schotse statistieken aanhaalde om bepaalde ongemakkelijke waarheden aan het licht te brengen maakte ‘misbruik’ van de voordien bestaande transparantie. Een toch wel zeer vreemde reden om te stoppen met de publicatie van officiële statistieken over deze materie, dunkt me.

Hetzelfde gebeurde in Engeland zelf. Ook daar hield het verantwoordelijke departement (UK Health Security Agency) er vanaf 1 april 2022 mee op om heldere statistieken te publiceren over de besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen volgens vaccinatiestatus. Officieel omdat ze vanaf die datum ook de gratis testen hebben stopgezet. Dat is toch een heel overtuigend argument, nietwaar?

De echte reden is uiteraard dezelfde als die van de Schotse autoriteiten. De coronacritici maakten immers dankbaar gebruik van die statistieken om hun standpunt te onderbouwen. Zie bijvoorbeeld het onderstaande fragment uit een blogartikel van The Exposé dat verwijst naar een negatieve vaccin-effectiviteit van maar liefst 109% (in de leeftijdscategorie 40-49 jaar). Dat was in oktober 2021. 

TABEL 1

Covid-gevallen volgens vaccinatiestatus in een artikel van The Exposé in oktober 2021

Vanaf april 2022 beschikken we dus niet meer over deze overduidelijke cijfergegevens die een vergelijking maken tussen de besmettingen van niet-gevaccineerde en gevaccineerde Engelse burgers. 

In de eerste maanden van 2022 waren die uiterst negatieve scores overigens nog veel duidelijker geworden. Hieronder vind je de laatste tabel die de Engelse overheid hierover heeft gepubliceerd, op 31 maart 2022. 

TABEL 2

Laatst gepubliceerde tabel over besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen volgens vaccinatiestatus in Engeland

Je kunt daarin heel duidelijk twee fenomenen vaststellen. In de eerste plaats is het duidelijk dat het risico op besmetting met Covid-19 in alle leeftijdscategorieën 3 tot 4 maal hoger lag bij de gevaccineerden in vergelijking met wie zich niet liet prikken. Dat geeft een negatieve effectiviteit van maar liefst 300 à 400%. De covidspuiten werden hen nochtans aangeprezen als ‘safe and effective’. Geen wonder dat men deze openlijke officiële bewijzen van het fiasco van de vaccinatiecampagne wilde doen verdwijnen.

In de tweede plaats zien we hier ook dat in die periode (maart 2022) het risico op ziekenhuisopname iets lager lag bij diegenen die drie dosissen hadden gekregen dan diegenen die niet gevaccineerd waren. Het risicoverschil was echter niet bijster groot en afhankelijk van de leeftijdscategorie. 

De verschillen tussen beide groepen inzake risico op covidsterfte was toen wel vrij duidelijk voor de oudere bevolkingslagen, maar vrij gering bij de jongere bevolking.

Wat weten we nog wél?

Vanaf april van dit jaar weten we dus niet meer hoe de verhoudingen in de risico’s evolueren bij de Britten, omdat de gegevens voor een gedetailleerde vergelijking al naargelang de precieze vaccinatiestatus (het aantal dosissen) niet meer gepubliceerd worden. Maar de Britse overheid publiceert nog wel Covid-19 Surveillance Reports, aanvankelijk nog wekelijks, nadien twee-wekelijks en nu maandelijks. Welke informatie vinden we nog wel in deze rapporten?

Vaccin-effectiviteit wat betreft het risico op Covid-19-besmetting

Hieronder zie je een grafiek uit het meest recente rapport, daterend van begin november (2), die de evolutie aangeeft van de vaccin-effectiviteit van de boosters ten opzichte van de basisvaccinatie. Zoals je kan merken evolueert de effectiviteit van deze boosters na 20 tot 25 weken naar nul. Merk dus wel op dat men het basisschema als vergelijkingsbasis neemt. Dat is natuurlijk niet onschuldig, want zoals we zagen ligt het risico voor die groep al 3 tot 4 keer hoger dan voor de ongevaccineerde Engelsen. Conclusie: na 25 weken is ook de werkzaamheid van de boosters volledig weggeëbd.

GRAFIEK 1

Vaccin-effectiviteit tegen symptomatische covidbesmetting na boosters in Engeland

Consensus-ramingen van deskundigen over vaccin-effectiviteit in het Verenigd Koninkrijk

We vinden in dit rapport nog een interessante tabel. De onderstaande tabel 3 vertegenwoordigt de consensus-ramingen van een deskundigengroep over de vaccinatie-effectiviteit van de eerste en tweede vaccinatierondes (in Engeland omschreven als de tweede dosis en de booster). 

TABEL 3

Consensus ramingen over de evolutie van de vaccin-effectiviteit in Engeland

Daarin vallen enkele zaken op. In de eerste plaats zien we dat de Engelse overheid over onvoldoende gegevens beschikt om ons iets te vertellen over de doeltreffendheid van het vaccin om de overdracht van Covid-19 te beletten. Zie de lijn Transmission. Heel vreemd is dat. Iedereen wordt ten stelligste aangemaand om deze injecties te nemen (“to flatten the curve”, weten jullie nog?) en na twee jaar prikken blijkt men over geen gegevens te beschikken inzake overdracht: insufficient data.

Maar zoals we al veel vroeger hebben vastgesteld, wordt in de publicaties van Sciensano de term “niet aantoonbaar” gebruikt om aan te geven dat het risico heel eenvoudig negatief is. In welke betekenis de term ‘insufficient data’ hier wordt gebruikt is niet onbetwistbaar duidelijk. Mijn vermoeden dat het gaat om de verdoezeling van een negatieve uitkomst is echter zeer groot. Insufficient data lijkt dus de schaamlap die men hanteert om een negatieve uitkomst te verdoezelen.

Dat merken we bij het gebruik van deze term in de kolommen second dose 9+ months en booster dose 9+ months. Deze kolommen vormen de logische verderzetting van de dalende percentages in de daaraan voorafgaande kolommen. Dat is heel voor de hand liggend bij de lijnen All Infection en Symptomatic. Voor de lijnen hospitalisation en mortality zou het echter gaan over een vrij bruuske daling van ongeveer 50% naar minder dan nul. Worden die percentages inderdaad negatief na 9 maanden? Of gaat het toch over een gebrek aan gegevens? Mijn persoonlijke inschatting is dat het gaat om de verdoezeling van een negatieve uitkomst. Dat blijkt uit het feit dat men wel degelijk een concreet cijfer aangeeft voor de effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopname bij Moderna en Pfizer (vanaf 9 maanden na de tweede dosis of de booster). 

Als je deze tabel goed bestudeert dan blijkt daaruit dat er eigenlijk maar twee posten zijn waarvoor men na 9 maanden nog een positief effectiviteitscijfer overhoudt: dat is voor de risico op hospitalisatie bij Pfizer en Moderna. Alle andere vakken van deze twee kolommen staan op nul of insufficient data.

We kunnen daaruit dus besluiten dat het enige voordeel dat al deze prikken nog lijken te hebben erin bestaat dat het risico op ziekenhuisopname na de eerste booster nu nog ongeveer de helft bedraagt van het risico op ziekenhuisopname voor ongevaccineerden. Voor hoelang nog? Dat blijft een groot vraagteken.

Wat vertellen de sterftecijfers in Engeland?

Zoals we kunnen zien in tabel 3 geven ook de Britse deskundigen aan dat er onvoldoende gegevens zijn om iets te vertellen over het risico op Covid-19-sterfte vanaf 9 maanden na de tweede dosis en 9 maanden na de booster: tweemaal insufficiënt data. Ik vind dat wel nogal vreemd, want in maart 2022 beschikte men wel over de cijfergegevens zoals we kunnen zien in tabel 2. Zouden de cijfers dan negatief zijn geworden? We proberen dat even te onderzoeken, want wie er wat moeite voor doet, vindt hier wel degelijk cijfers over. 


Via een artikel kwam ik op het spoor van de onderstaande grafiek 2 (3) die volgens de website die het verspreidde (report24.news) afkomstig was uit een recente publicatie in The Lancet (4).

GRAFIEK 2

Evolutie van de covidsterfte volgens vaccinatiestatus in Engeland (oktober 21 – mei 22)

Deze grafiek werd al voorgesteld in het eerste deel van deze reeks, waar we toen de volgende toelichting hebben gegeven:

De grafiek is gebaseerd op de Engelse statistieken voor covidsterfte volgens vaccinatiestatus. De gestippelde blauwe lijn geeft de evolutie voor ongevaccineerde Engelsen; de groene lijn geeft de cijfers voor diegenen die één dosis hebben genomen; de grijze lijn voor diegenen die een tweede dosis kregen tijdens de voorafgaande zes maanden; de gele lijn voor diegenen die hun tweede dosis meer dan zes maanden voordien kregen; de rode lijn voor diegenen die pas hun derde dosis kregen en de bordeaux lijn voor diegenen die al sedert meer dan drie weken hun derde dosis kregen. Wie de tendens van die laatste lijn bekijkt kan vermoeden dat die in juni of juli van dit jaar de gestippelde blauwe lijn waarschijnlijk heeft gekruist.

De referentie van het wetenschappelijk artikel waaruit deze grafiek zogezegd zou stammen was erbij gevoegd. Dus ging ik op zoek naar dat wetenschappelijk artikel, waarover we later meer zullen vertellen (in een volgend Kontrast-artikel). Deze grafiek 2 komt in dit wetenschappelijk artikel helemaal niet voor. Anderzijds geeft deze grafiek naar mijn aanvoelen wel een vrij correct beeld van wat er aan de hand is Groot-Brittannië. We moeten dus op zoek naar het bronmateriaal. Check your sources!

Het blauwe kader linksboven geeft aan waaruit de gegevens die gebruikt werden om de grafiek te maken, afkomstig zijn. Deaths involving Covid-19 by vaccination status, England: deaths occurring between 1 January and 31 May 2022: Age standardized mortality rates for deaths involving Covid-19 by vaccination status.

Ik heb die officiële publicatie van het Britse Office for National Statistics (6 juli 2022) (5) inderdaad gemakkelijk gevonden en ondertussen ook verder onderzocht. Ik heb de gegevens daaruit overgebracht in een excel-tabel, van waaruit ik zelf grafieken kan halen.

Het rapport bevat heel gedetailleerde cijfers over de sterfte in Engeland die vrij gemakkelijk oplaadbaar zijn. Tabel 1 van deze lange reeks tabellen draagt als titel Monthly age-standardised mortality rates by vaccination status for all cause deaths, deaths involving COVID-19 and deaths not involving COVID-19, per 100,000 person-years, England, deaths occurring between 1 January 2021 and 31 May 2022.

Hij bevat dus cijfers voor drie categorieën: totale sterfte, Covid-19-sterfte en niet-Covid-19- sterfte. Interessant… Ik maak dus zelf een grafiek aan van de covidsterfte volgens dit rapport en verkrijg de onderstaande grafiek 3.

GRAFIEK 3

Evolutie van het risico op covidsterfte (per 100.000) volgens vaccinatiestatus in Engeland

Dat lijkt helemaal niet overeen te stemmen met grafiek 2, noch in verloop, noch in grootte-orde. En dan maak ik nog een grafiek, niet van de Covid-19-sterfte, maar van alle andere sterfgevallen in Engeland, dus van de non-covid-sterfte. En dat geeft me de onderstaande grafiek 4.

GRAFIEK 4

Evolutie van de non-covid-sterfte in Engeland tussen januari en mei 2022

Aha! Deze grafiek is wel volledig coherent met het laatste gedeelte van grafiek 2. Alleen gaat het dus niet over de covidsterfte volgens vaccinatiestatus, zoals gemeld in het blauwe kader, maar over de niet-covid-sterfte. Zo zie je maar dat je toch steeds een dubbelcheck moet uitvoeren om je bronnen te controleren.

Alleszins: ik beschik nu over twee grafieken (3 en 4) die volgens mij het correcte beeld geven van wat er aan de hand is bij onze Engelse vrienden.

In grafiek 3 kunnen we eerst en vooral merken dat de covidsterfte een merkbare daling kent, behalve, en dat vind ik zeer betekenisvol, voor diegenen die nog maar pas hun tweede booster (= derde dosis) zijn gaan halen (minder dan drie weken). Bij deze categorie ziet men een zeer merkbare stijging van het risico in mei. Voor de categorie ‘tweede dosis tussen drie weken en zes maanden’ (de grijze lijn) zijn er onvoldoende gegevens in mei en stopt de lijn dus in april.

We zien bijgevolg dat de Engelsen die het basisschema (first dose) en de eerste boosterronde (second dose) hebben gekregen gevoeliger zijn voor Covid-19-sterfte dan de ongevaccineerde Engelsen. Daarentegen blijkt uit deze cijfers dat de Engelsen die een derde dosis (third dose) hebben gekregen (en daar niet te veel last van hebben gehad) zichtbaar minder kans hebben om aan Covid-19 te overlijden dan de andere categorieën. En zij hebben inderdaad ongeveer 50% minder kans om hieraan te overlijden dan de niet-gevaccineerden.

Een ander zeer intrigerend aspect van deze publicatie is echter de evolutie van de niet-covid-sterfgevallen. Die kunnen we vaststellen in grafiek 4.

De kans op non-covid-sterfte ligt ruwweg dubbel zo hoog bij diegenen die het basisschema hebben gekregen dan bij de ongevaccineerden. De sterftekans bij ongevaccineerden ligt nog een klein beetje hoger in vergelijking met diegenen die de eerste booster hebben overleefd: in mei 2022 ging het om 795 gevallen per 100.000 tegenover 764 per 100.000. Maar voor wie de derde dosis ging halen lag dat risico tussen januari en mei 2022 gedurende de eerste drie weken na de prik verontrustend hoog: tussen 1484 en 2056 sterfgevallen op 100.000, dat is dus een sterftekans van 1,5 à 2%. Dat is toch vrij opvallend: zowat 1 op de zestig Engelsen die deze derde dosis gingen halen, overleed binnen de drie weken. In absolute cijfers ging het van januari tot en met mei 2022 om 1374 sterfgevallen bij mensen die pas hun derde prik hadden gekregen.

Het is niet makkelijk om al die cijfers correct te interpreteren, maar één ding is duidelijk: daarvoor hebben we in ieder geval blijvende, volledige en transparante cijfergegevens nodig. En precies die ontbreken meer en meer: de cijfers van mei zijn de laatste die het ONS in zijn rapporten heeft vrijgegeven.

In de onderstaande tabel 4 vind je de concrete cijfers waar grafiek 4 op gebaseerd was, evenals de risico’s per 100.000.

TABEL 4

Non-covid-sterfgevallen in Engeland (januari – mei 2022)

Ik heb nog een interessante grafiek kunnen afleiden uit hetzelfde rapport van het Office for National Statistics (ONS). Je vindt hem hieronder. Hij geeft het absoluut aantal Covid-sterfgevallen aan volgens vaccinatiestatus.

GRAFIEK 5

Aantal covid-sterfgevallen per vaccinatiestatus in Engeland (januari – mei 2022)

Je merkt dus dat het aantal covid-sterfgevallen bij ongevaccineerden (de oranje kolom) zeer sterk is gedaald. Veel sterker alleszins dan de covidsterfte bij de meeste andere categorieën.

En ook deze grafiek kunnen we terugvoeren op de basisgegevens van het ONS, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

TABEL 5

Covid-sterftecijfers in Engeland van januari tot mei 2022

Deze gegevens van het ONS (gepubliceerd op 6 juli 2022) brachten onze collega’s van The Exposé ertoe om een artikel te publiceren op hun website met als titel: “Whilst you were distracted by Boris resigning, the UK government quietly published a report confirming the Vaccinated account for 94% of all Covid-deaths since April, 90% of which where Triple/Quadruple Jabbed”. 

Daar kwam uiteraard een factchecker op af om alles te ontkennen: “Vaccinated people are not more likely to die of Covid-19.” En op de keper beschouwd heeft de factchecker gelijk. Als je kijkt naar de cijfers in de laatste kolom van tabel 4 dan zie je dat de ‘Age-Standardized Mortality Rate’ voor gevaccineerden (Ever vaccinated) 787 per 100.000 bedraagt, terwijl dit cijfer voor de ongevaccineerden 795 per 100.000 bedraagt. In zijn commentaar gaf de factchecker wel toe dat de 94% coviddoden bij de gevaccineerden wel degelijk correct was. Inderdaad: 288/4935 = 5,8% en 4.647/4935 = 94,2%. Dus 94,2 % van de Engelse Covid-19-sterfgevallen betreft gevaccineerden.

Ik vind het merkwaardig dat niemand daarbij de vergelijking maakt met het procentueel aandeel van beide groepen in de Engelse bevolking. Dat heb ik dus maar even opgezocht om de volgende resultaten te vinden.

Volgens Our World in Data 

  • In Engeland: minstens 1 dosis: 81%; volledig gevaccineerd: 76,5% (+/- 20 november 2022)

Volgens de Britse officiële website

  • Op 30 april 2022 in de UK: 92,6% voor de eerste dosis; 68,3% voor de derde dosis
  • Op 28 november in Engeland: 93,8% voor de eerste dosis: 69,9% voor de derde dosis

In de officiële Britse publicaties worden deze vaccinatiepercentages niet berekend ten opzichte van de totale bevolking, maar ten opzichte van de bevolking van 12 jaar en meer. Op die manier worden de percentages natuurlijk kunstmatig opgedreven.

Met statistieken kun je immers van alles en nog wat proberen te bewijzen. Wat er ook van zij, het aandeel (= percentage) van de niet-gevaccineerden in het totaal aantal coviddoden in Engeland bedroeg in mei slechts 6% (82/1364), terwijl hun aandeel in de totale bevolking 19% (100-81) bedroeg volgens Our World in Data. 

Maar het is natuurlijk wel zo dat de grote groep jongere mensen weinig covidsterfte kent. Als we de andere enigszins vertekende bron gebruiken, dus het percentage covid-sterfgevallen vergeleken met het vaccinatiepercentage van de verschillende groepen boven de 12 jaar, dan stellen we niettemin nog steeds vast dat in mei 2022 het aandeel van de niet-gevaccineerde covid-sterfgevallen (288/4935 = 5,8%) nog steeds lager lag dan hun aandeel in de bevolking (100-93,8 = 6,2%).

En als we de vergelijking maken voor de drievoudig gevaccineerden, dan stellen we bij deze groep het omgekeerde vast. Hun aandeel in de covid-sterfgevallen lag in de maand mei (1155/1364 =) 84,7% veel hoger dan hun aandeel in de bevolking boven de 12 jaar (69,9%).

De bewering dat gevaccineerden beter beschermd zijn tegen Covid-19-sterfte dan ongevaccineerden houdt bijgevolg helemaal geen steek meer.

Een goede manier om uit te zoeken hoe het nu verder evolueert met de gekleurde lijnen uit grafiek 4 ware geweest om de rapporten voor de daaropvolgende maanden te onderzoeken. Helaas! Geloof het of niet, maar het ‘Office for National Statistics’ heeft sedertdien geen rapporten meer uitgebracht. Het maandelijks rapport uitgebracht in juli is het laatste dat werd gepubliceerd. 

Mijn vermoeden dat er iets te verbergen valt, wordt steeds maar sterker…

In een volgende blogartikel zullen we kijken naar het wetenschappelijk artikel (4) waarmee het allemaal begon. 

Kris Panneels (29 november 2022)

Bronnen en referenties

  1.  https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/geneesmiddelenbewaking_voor_covid 
  2. UK Health Security Agency: COVID-19 vaccine surveillance report. Week 44 (3 November 2022 )
  3. Grafiek 3 is afkomstig van het Duitstalige nieuwskanaal Report 24: https://report24.news/grosse-oxford-studie-geimpfte-starben-haeufiger-an-covid-19-rkrankungen-als-ungeimpfte/
  4. Wetenschappelijk artikel dat verscheen in The Lancet https://strathprints.strath.ac.uk/82890/1/Kerr_etal_IJE_2022_Waning_of_first_and_second_dose_ChAdOx1_and_BNT162b2_Covid_19_vaccinations.pdf 
  5. Office for National Statistics (6 juli 2022) Statistical bulletin: Deaths involving COVID-19 by vaccination status, England: deaths occurring between 1 January 2021 and 31 May 2022
(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

6 − drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.