Open brief aan de Orde van Geneesheren

🕒 Leestijd: 11 minuten

Een groeiend aantal artsen is niet van plan werkeloos toe te kijken naar de excessen van de medische sector. In een open brief aan de Orde van Geneesheren spreekt een groep artsen zich uit over “een diep verlies van vertrouwen in de integriteit en ware ethiek van het huidige medische systeem waarvan de Orde van Geneesheren geacht wordt garant te staan.”

We reproduceren de hele brief hieronder. In het Nederlands vertaald vanuit het Frans.

FORMELE KENNISGEVING aan de Orde van Geneesheren

Open brief van een groep artsen naar de pers en de orde

Brussel, 12 september 2023

Voorzitters, vice-voorzitters, gewone en plaatsvervangende leden van de regionale medische orden en de nationale orde van artsen,
Het vertrouwen in onze Orde heeft een breekpunt bereikt…
Duizenden artsen hebben tot op de dag van vandaag ingestemd met het naleven van de doxa en censuur opgelegd door gezondheidsautoriteiten, duidelijk onder invloed van de grote farmaceutische bedrijven en hun “experts”.

Uit voorzichtigheid, onderwerping, om problemen te voorkomen, hebben we er lang mee ingestemd om te zwijgen en te gehoorzamen. Maar met onze patiënten, naar goeddunken van onze praktijken, voorzichtig, halfslachtig, uitten velen van ons al twijfels en nuances met betrekking tot het officiële discours dat deze autoriteiten ons proberen op te leggen.

We constateren, onder ons groeiend aantal collega’s, een diep verlies van vertrouwen in de integriteit en ware ethiek van het huidige medische systeem waarvan de Orde van Geneesheren geacht wordt garant te staan.

Woede broeit onder artsen, die oproepen tot een radicale en onmiddellijke verandering in het gedrag van onze Orde, anders hebben we geen andere keuze dan naar de rechtbank te gaan, om de veiligheid van onze patiënten te behouden en om de strafrechtelijke en civiele verantwoordelijkheden van de leden van de Orde vast te stellen, collectief en / of individueel.

Al vele jaren en nog ernstiger sinds maart 2020 is het duidelijk geworden dat onze Orde ons niet langer vertegenwoordigt, niet langer de adel van de kunst van de geneeskunde verdedigt, noch artsen, noch patiënten. Deze Orde is ongetwijfeld de gewapende vleugel van de almachtige farmaceutische industrie geworden.

Deze industrie wordt gedomineerd door een paar multinationals die machtiger zijn geworden dan de staten en die hun beslissingen dicteren, via hun adviesbureaus en hun experts tot hun dienst die de nationale en supranationale gezondheidsautoriteiten hebben geïnfiltreerd. Deze industrie doet alsof ze ten dienste staat van de gezondheid van patiënten en staat in werkelijkheid alleen ten dienste van de aandeelhouders van farmaceutische bedrijven die meer dan 1200 miljard dollar per jaar brouwen, waarvan een groot deel wordt gebruikt om lobbywerk, marketingpropaganda en financiering te financieren voor ziekenhuizen, medische tijdschriften en experts die, door in hun handen te eten, verliezen ze alle vrijheid van meningsuiting.

Deze farmaceutische industrie beslist sluipenderwijs over het succes van expertcarrières die in overvloed in de richting van haar financiële belangen gaan, gehoorzaam, hypocriet, volgens het adagium van gezond verstand dat we niet bijten in de hand die ons voedt!

Wij, veldartsen, die onze patiënten zien lijden en sterven, kunnen niet langer tolereren dat onze therapeutische praktijken worden gedicteerd door deskundigen die lijden aan grote belangenconflicten, die van privé naar publiek gaan, gelijktijdig of afwisselend in dienst van de industrie en de volksgezondheidsautoriteiten.

We kunnen niet langer tolereren dat hoofden van ziekenhuisafdelingen massaal worden gesubsidieerd door farmaceutische bedrijven die hun carrière beëindigen aan de top van de Orde van Artsen en ons naar de toverstok leiden om ons te dwingen slechts voorschrijvers te worden van de meest lucratieve behandelingen om de farmaceutische boeman te behagen.

De “Lancet Gate” had niettemin aan de wetenschappelijke wereld onthuld in hoeverre zelfs de grootste medische tijdschriften worden geplaagd door een ondraaglijke corruptie die de wetenschap vervormt, met vervalste gegevens, oude moleculen in diskrediet brengt, ten gunste van producten die nog steeds onder patent zijn en die koninklijke voordelen bieden.

Justitie heeft zeer zware straffen kunnen opleggen, tot enkele miljarden dollars aan boetes, multinationals zoals PFIZER, veroordeeld voor valse reclame, misleiding en verdraaide studies, de Orde van Artsen is niettemin blijven doen alsof ze deze gangreen van corruptie en belangenconflicten negeert die ons beroep en de kwaliteit van onze zorg vernietigt, ten koste van de gezondheid en het leven van onze patiënten.

Journalistenverenigingen zoals OPEN PHARMA mogen dan de nadruk hebben gelegd op de private financiering die ertoe leidt dat instellingen als de WHO en SCIENSANO onder invloed staan van het dictaat van de grote labo’s, de Orde is doorgegaan met het uitrollen van de rode loper voor de marketingpropaganda van deze cynische bedrijven, geobsedeerd door hun financiële winsten alleen, alsof deze propaganda wetenschap en absolute waarheid vertegenwoordigde.

De wet vereist dat alle artsen, inclusief collegefunctionarissen, hun belangenconflicten verklaren in een poging om zich tegen dit gangreen te verzetten. Maar onze Orde zag geen probleem met de benoeming van een arts, Dr. Christian Melot, die zijn belangenconflicten op het gebied van vaccinologie verklaart, terwijl hij in de pers opschepte over het vervolgen van tientallen artsen die het aandurfden om de lage werkzaamheid en toxiciteit van experimentele anti-Covid-injecties te bekritiseren. Hoe kun je rechter en partij tegelijk zijn?

De Protecting Patients Act, 2002 vereist dat wij artsen onze patiënten volledig informeren om hun vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen. Een circulaire van de Orde legde ons het tegenovergestelde op, in januari 2021, aan het begin van een massaal medisch experiment, en dreigde ons met zware sancties als we niet zouden zorgen voor de onvoorwaardelijke “promotie” van deze experimentele injecties.

Niet alleen dwingt de Orde ons om de wet te overtreden, wat al buitengewoon ernstig is, maar wat nog onfatsoenlijker is, is dat u ons dwingt om de essentie van ons beroep, van de toegewijde dienstverlening aan onze patiënten, van de baten/risicobalans, van de Primum Non Nocere, met voeten te treden. Het is de geest en het hart van onze eed van Hippocrates die u ons dwingt te verraden.

Wetenschappelijke studies hadden al 20 jaar lang aangetoond dat groepsimmuniteit onmogelijk is met coronavirussen waarvoor mutaties veel te snel zijn, vaccins die onvolmaakt immuniseren en het immuungeheugen te kort, om nog maar te zwijgen van het dierlijke reservoir van deze virussen waardoor ze constant verschijnen. Ondanks dit wetenschappelijke bewijs deed de Orde alsof ze geloofde in het dogma van een wonderbaarlijke vaccinatie van de hele bevolking, met een nieuwe technologie die zogenaamd veilig en effectief was, terwijl boodschapper-RNA 20 jaar lang zijn onbetrouwbaarheid en gevaarlijkheid had aangetoond.

Ondanks het feit dat klokkenluidende artsen u onvermoeibaar hebben geïnformeerd over de ernstige bijwerkingen van deze experimentele injecties die zij bij hun patiënten zien, ondanks onze herhaalde pogingen om een dialoog met de Orde van Artsen te openen, merken we op dat u extreme rigiditeit in uw houding behoudt en dat u radicaal gesloten blijft voor elk wetenschappelijk en ethisch debat., gesloten voor de vrijheid van meningsuiting en de therapeutische vrijheid.

Erger dan alles wat we ons hadden kunnen voorstellen van onze Orde, die verondersteld wordt de medische ethiek te verdedigen, merken we op dat u doorgaat, meedogenloos, met het vervolgen van tientallen van onze meest gewetensvolle collega’s door hen zwaar te straffen, één voor één, hen het recht te ontnemen om de geneeskunde uit te oefenen voor perioden van drie maanden tot twee jaar, simpelweg omdat ze het aandurfden om het beheer van de gezondheidscrisis te bekritiseren en de bevolking attent maakten op de risico’s van experimentele boodschapper-RNA-injecties die een giftig SPIKE-eiwit produceerden.

Als gevolg van de censuur die u ons hebt opgelegd, zijn onze medeburgers praktisch met geweld geïnjecteerd, zonder hun vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen, zonder op de hoogte te zijn gesteld van de risico’s. De gevolgen van dit desastreuze beleid zijn nu voor onze ogen zichtbaar. We zien dit dagelijks bij onze patiënten, die in toenemende mate worden getroffen, die worden beschadigd of zelfs vernietigd door deze producten die ten onrechte “vaccins” worden genoemd.

Hoe kun je nog steeds de gevaarlijkheid en zeer lage effectiviteit van deze experimentele geninjecties en hun ongunstige baten-risicobalans ontkennen? Dit pseudo-vaccin doodt of handicapt meer dan het oorspronkelijke virus, waarvan de ernst ook sterk is afgenomen met Omicron.

De ontregeling van het immuunsysteem veroorzaakt door deze pseudo-vaccins manifesteert zich met auto-immuniteit veroorzaakt door de synthese van een viraal eiwit dat ervoor zorgt dat ons immuunsysteem onze eigen cellen als vreemd beschouwt.

Als veldartsen onderzoeken de meesten van ons dagelijks patiënten en zien ze een sterke toename van gynaecologische aandoeningen, myocarditis, Guillain-Barré, neuritis, recidieven van auto-immuunziekten in remissie, maar ook de terugkeer van infecties die eerder onder controle waren, zoals Lyme, gordelroos, mononucleosis, CMV …

We merken ook de terugkeer op van kankers in remissie, het verschijnen van zeer snel voortschrijdende de novo kankers genaamd “turbokankers” met een werkingsmechanisme van verandering van de IgG4 / IgG2-balans met onderdrukking van verschillende antitumorafweermechanismen.

Is de Orde van Geneesheren werkelijk van plan om de censuur voort te zetten op deze essentiële informatie die toch dringend aan de bevolking moet worden doorgegeven om hen te informeren over de risico’s van dit rampzalige medische experiment?

Hoe kan de Orde eisen dat we het voorzorgsbeginsel (Primum non nocere) schenden, vooral met experimentele producten op een gezonde bevolking, op kinderen, jongeren, zwangere vrouwen die hun gezondheid en leven in gevaar brengen, evenals die van hun foetussen?

Zoals de Orde van Geneesheren in Frankrijk tijdens de hoorzitting met professor Christian Perronne tot uitdrukking bracht, was het niettemin de plicht van klokkenluidende artsen om de bevolking te informeren. De Tuchtkamer heeft duidelijk gemaakt dat de zogenaamde decretiteitsplicht van de arts” niet van toepassing is wanneer de gezondheid en het leven van de bevolking in het geding zijn.

Hoe hadden we anders een einde kunnen maken aan de gezondheidsschandalen uit het verleden, van de Softenon tot de Mediator, van PIP-prothesen tot het opioïdenschandaal dat zoveel levens eiste, totdat klokkenluidende artsen de waarheid naar buiten brachten?

Wij achten het onverdedigbaar om door te gaan met uw houding van het lastigvallen van onze eerlijke en gewetensvolle medebroeders die alleen de Wet en de essentie van onze Eed hebben gerespecteerd.

Geloof je echt dat je boven de Wet staat, vooral boven wetenschap en logica?

Opdat u uw onwetendheid niet kunt veinzen, leggen wij u aan het einde van deze open brief nogmaals een twintigtal publicaties voor die u in ieder geval al zou moeten hebben ontvangen en gelezen en die niet-gesubsidieerde wetenschap zijn en geen aanbevelingen van “experts” onder invloed van de farmaceutische industrie.

We zijn ontzet dat jullie nog geen rekening hebben gehouden met de vele boodschappen die we jullie de afgelopen drie jaar hebben gestuurd. We hebben jullie vele malen gesmeekt om eindelijk jullie ogen te openen. Je wilde niets zien en niets horen.

Waar zal het eindigen? Wat doe je met de echte feiten, het leed en de vele sterfgevallen die vermeden hadden kunnen worden met een vroege beheersing van Covid en met eerlijke en volledige informatie over de gevaren van experimentele mRNA-injecties?

Wat hebt u nodig om een einde te maken aan deze ontoelaatbare vervolging van tientallen van onze eerlijke medebroeders die de wet van 2002 en hun eed van Hippocrates respecteren en die u de een na de ander schorst van hun recht om de geneeskunde uit te oefenen, onder het voorwendsel van opiniemisdrijven?

Wil je echt een nieuwe “wetenschap” van het enkele denken die buigt voor de beslissingen die worden opgelegd door zogenaamde experts in dienst van een farmaceutische industrie die geobsedeerd is door particuliere financiële belangen?

Wij vestigen uw aandacht sterk op het feit dat uw gedragcollectief en individueel, door de rechtbanken kan worden beschouwd als machtsmisbruik, intimidatie van klokkenluiders, censuur van wetenschappelijk debat en, bijgevolg, het in gevaar brengen van het leven van anderen, wat zou resulteren in uw strafrechtelijke veroordeling, evenals uw burgerlijke aansprakelijkheid jegens ondergetekende.

Uw rol was het verdedigen van de medische ethiek. U hebt zich duidelijk vergist in het doel. Ondanks onze vele verzoeken hebben jullie je helderheid en integriteit niet herwonnen. Het was uw plicht om dit medicijn te redden dat verzandt in belangenconflicten en in een ernstige financiële drift, om niet te zeggen “maffia”.

Uw missie was om een medicijn te behouden dat werkelijk gewijd was aan de gezondheid en het welzijn van de bevolking, dat we allemaal onder ede hadden onderschreven.

Deze missie, Heren leiders van de Orde, u hebt haar verraden.

Als u doorgaat, zelfs nog een dag, met uw schadelijke werk, zullen we geen andere keuze hebben dan civiele en strafrechtelijke klachten in te dienen tegen de Orde, haar voorzitters en haar volwaardige leden.

Menselijk, wetenschappelijk, ethisch, ethisch, als contributiebetalende leden van de Orde van Geneesheren, kunnen we de huidige drift die we ondergaan niet langer onderschrijven, waarbij de fundamentele principes van ons beroep letterlijk met voeten worden getreden door onze Orde.

Daarom hebben we u op de hoogte gebracht om onmiddellijk te stoppen met het sanctioneren van klokkenluidende artsen die “het wanbeheer van de Covid-crisis door de autoriteiten” aan de kaak stellen, anders zullen we deze situatie van intimidatie, censuur en het in gevaar brengen van het leven van onze patiënten voor de rechter moeten brengen.

Als symbool zetten we tien handtekeningen op deze open brief. Maar in werkelijkheid maken duizenden artsen dezelfde observatie en delen ze dezelfde verontwaardiging.

Dit wordt u toegestuurd zonder vooroordeel en zonder nadelige erkenning.

Gelieve, presidenten, vice-presidenten en gewone en plaatsvervangende leden van de Orde van Geneesheren, onze voorname groeten te aanvaarden.
Dr. Stéphane Résimont
Dr. Alain Colignon
Dr. Eric Beeth
Dr. Gaëtane Beeckaert
Dr. Laurence Kayser
Dr. Martin Zizi
Dr. Anne Franchimont
Dr. Jean-Christophe Robeyns
Dr. Cécile Andri
Dr. Benoît Nicolay
Pascal Sacré
Vincent Marneffe

Wetenschappelijke referenties:

BIJLAGEN

Persfragmenten die de financiële greep van grote laboratoria op de gezondheidssector en de belangenconflicten die daar heersen illustreren: 

 • Journal LE MONDE: Een boete van 2,3 miljard dollar voor PFIZER voor valse reclame”.
  – Journal LE MONDE: Achter de uitdrukking BigPharma, miljarden dollars, maar een complexere realiteit. Vijf grote groepen en vijftig multinationals. Meer dan 1100 miljard dollar gegenereerd in 2019.
 • De krant LE SIR: Vier Belgische media voeren een gezamenlijk onderzoek uit onder de naam OPEN PHARMA.
  Enquête: “De grote vrijgevigheid van BigPharma”134.000 financiële overdrachten van de farmaceutische industrie naar organisaties en professionals in de gezondheidszorg.
 • De krant Le Soir: open pharma “De merkwaardige giften van farmabedrijven aan SCIENSANO (PFIZER, MSD…).
  Waarom kreeg het instituut dat centraal staat in het beheer van de Covid-crisis geld van de privésector?”
 • Journal LE FIGARO : “Covid-19, bewijzen de verklaringen van een PFIZER-leider dat de Health Pass zonder wetenschappelijke basis is vastgesteld?”
  Gehoord door het Europees Parlement, zei een PFIZER-manager dat “de effectiviteit van het vaccin op transmissie niet is getest …”
 • Officiële verklaring (website van de FOD: Federale Overheidsdienst, Volksgezondheid België > rubriek Belangenconflicten)Dr. Christian Melot (Ondervoorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren)
  verklaart zelf dat hij lijdt aan belangenconflicten op slechts één domein: VACCINATIE / VACCINOLOGIEbelangenconflicten die een impact kunnen hebben op zijn objectiviteit.
 • Dr. Christian MELOT vermenigvuldigt de omzet van zijn bedrijf “Christian Melot SPRL” in 3 met 2020.
  – De Specialist (het Nieuws van medisch specialisten). Dr. Christian Melot: “In termen van verkeerde informatie over Covid-vaccins en anti-VAX, blijft de Orde artsen vervolgen. De Orde heeft op dit gebied belangrijk werk verricht.We hebben, voor heel België, een veertigtal zaken die hebben geleid tot een tuchtsanctie.”
 • Symposium in Genval over verplichte vaccinatie voor mantelzorgers op 4 februari 2023.
  Georganiseerd door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Brussel en Waals-Brabant, voorgezeten door Dr. Christian Melot. Op het programma: Conflicten tussen maatschappelijke beperkingen en individuele vrijheden. Prof. B. Hanson en Christian Melot.
 • Journal LE SOIR, Dr. Philippe BOXHO, voormalig ondervoorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren en Professor ethiek aan de Universiteit van Luik (ULiège):
  “Het vaccinatieplan getuigt van totalitarisme.”, “Frank Vandenbroucke moet zijn exemplaar herzien.”

Bron: BAM!news

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Open brief aan de Orde van Geneesheren

 • 26 september 2023 om 05:31
  Permalink

  In wat voor wereld leven wij? Ik als zevenenzestig jarige, gepensioneerd na langdurige loopbaan van 42 jaar. Vergeet het, de regering voorziet steeds andere leeftijdsgrenzen. Eigenlijk kon dit reeds vroeger, in mijn geval op 60 jaar, volgens de regering dus niet, ik werd uitgesloten tot mijn 65ste, steeds pensioengerechtigde leeftijd verhogen.
  Wat willen die coalities eigenlijk? Zelf de miljoenen opstrijken en ons, die steeds gewerkt hebben met een hongerloon vergoeden, waar we 42 jaar voor gewerkt hebben. Bij de volgende verkiezingen….. stem gerust op dezelfde partijen, we zullen nog dieper vallen. Wat verwachten jullie? Is de stem van de kiezer niets meer waard? Coalities, dit is geennkeuze van de kiezer.
  Nu betreffende bovenstaand artikel : ik schaam me dat we in zo een egoïstische samenleving moeten “OVERLEVEN ” Wij, de gewone werkenden worden gestraft via allerlei taksen en belastingen om de portefeuilles te vullen van supermachten….. waar halen ze hun rijkdom? In het rijkste continent ter wereld, wees gewaarschuwd, het is bijna over. Eindelijk staan ze op, wees gewaarschuwd…..Frankrijk voelt het al aankomen.
  Ik ben bezorgd en heb medelijden met onze kleinkinderen die in zo’n wereld of maatschappij moeten opgroeien en uiteindelijk zullen moeten overleven met tal van fysische en psychishe problemen door die zogenaamde vaccins, het kind zal altijd een naam hebben. Nu reeds sterven er gezonde mensen aan bepaalde letsels tengevolge van dit zogezegde vaccin. Dit is “insaine” Eigenlijk weten we dit reeds langer dan vandaag, ok we vechten niet en willen dit ook niet maar denk na, ik heb ook de “zogenaamde” vaccins laten injecteren… Heb ik corona gehad, ondanks ik alleen leef, JA met alle gevolgen…. Wie doet wat? Dit alles voor de grootmachten? Wij werken niet enkel om het Koningrijk te spijzen maar er is meer aan de hand. Ik spreek met m’n hart, ik ben geen intellectueel en het hoeft voor mij niet.
  Wat gebeurt er op vlak van winstbejag op virtuele munten? Scammers overal, waar gerenomeerde personen en politici BIG MONEY scheppen door hun naam te laten gebruiken op alle Social Media, dan worden ze zogezegd bijna “geschorst” of verliezen ze hun job, laat me niet lachen. De gewone burger verliest sowieso z’n minimum startkapitaal.
  Banken sluiten, toch moet je nog een maandelijkse bijdrage betalen voor “geleverde prestaties”, laat me niet lachen. Het zuur gespaarde geld, wel daar worden banken rijk van ook al heb je geen recht meer op een meerwaarde-interest.
  Waar gaan we in Godsnaam naartoe? Naar de jaren 20 en 30 = Spaar je geld thuis zoals vroeger, ok het brengt ook niks op, maar je hebt tenminste zicht op wat je hebt. Gebruik je het dan hoef je tenminste geen vergoeding, of hoe je het wil noemen, te betalen. Als we weer JA knikken kunnen we straks in supermarkten niet meer contant betalen, dit noemenbze dan de digitale wereld, zo is het… ze weten alles over jou, je hebt zelfs geen controle meer over je doen en laten. VRIJHEID? Vergeet het…. Een echte schande is het in onze zogenaamde vrije gemeenschap. ALLES DIGITAAL….Waarom? Vraag het aan degenen die je verkozen hebt, die staan wel klaar met hun uitleg.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 × twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.