Internationale Conferentie in het Europese Parlement maakt de balans op van drie jaar coronabeleid (ICS 2-4 mei 2023)

🕒 Leestijd: 8 minuten

Inleiding

In het begin van deze lentemaand mei maakte een Internationale Conferentie in het Europese Parlement de balans op van drie jaar coronabeleid. Op deze topconferentie kwamen tientallen gerenommeerde onderzoekers en wetenschappers aan het woord om hun visie op de recente gebeurtenissen toe te lichten. Je kunt hun lezingen over de meest verscheiden deelaspecten van corona en het coronabeleid hier herbekijken.

Het verdict dat op deze bijeenkomst werd geveld is ronduit vernietigend. De aanpak van deze crisis is een compleet fiasco gebleken. Dat hadden wij zelf trouwens al herhaalde malen aangetoond op basis van de cijfers van de overheid zelf (zie ons meest recente artikel “Het complete fiasco van de covid-19 vaccinatiecampagne” in e-Prikje 30).

Het is valt alleszins op dat we over deze recente Europese Summit weinig of niets hebben gehoord in de gewone persorganen. Nochtans was op de persconferentie van 4 mei heel wat interessants te vernemen.

Maffia-toestanden

De omerta over de schade die werd veroorzaakt door de maatregelen en door de massale vaccinatie-inspanningen blijft immers nog steeds onverminderd van toepassing. Dit fenomeen van censuur en de opgelegde zwijgplicht is bijzonder merkwaardig. Het vermomt zich op een enigszins perfide manier als vertrouwenwekkend: het Trusted News Initiative (TNI). Zie hierover onze blog ‘Op zoek naar boekenwijsheid‘ die ook te lezen is in e-Prikje 29 van januari 2023. 

Spijtig genoeg is die opgelegde zwijgplicht niet het enige maffia-achtige kenmerk dat op deze ‘pandemie’ van toepassing is. De zeer eenzijdige en zelfs brutale uitoefening van totalitaire macht en het flagrant negeren van essentiële menselijke waarden en vrijheden behoren eveneens tot de trieste ervaringen van de afgelopen periode.

Europese Forum voor Vaccinatiebewaking (EFVV)


Eén van de sprekers op deze topconferentie was dr. Jean-Pierre Eudier, voorzitter van het Europese Forum voor Vaccinatiebewaking. Preventie Vaccinatieschade maakt deel uit van dit Europese Forum en wij maken graag gebruik van de toespraak van Jean-Pierre Eudier om nogmaals enkele fundamentele waarheden over het coronagebeuren onder de aandacht te brengen.

De allegorie van de grot van Plato

De allegorie van Plato’s grot vormt een millennia oude, maar nog steeds pertinente illustratie van wat er de laatste drie jaar heeft plaatsgevonden. Wij zien hier eenvoudige burgers, die gehypnotiseerd zijn en mentaal vastgeketend aan de beelden die hen worden ingeprent door de dagelijkse en systematische propaganda-boodschappen van pers en overheid. De arme burgers zijn zo sterk gehersenspoeld door deze continue stroom van ‘wetenschappelijke feiten’ en voorstellingen dat zij nalaten om zelf te gaan onderzoeken hoe de vork werkelijk aan de steel zit. Een klein beetje gezond verstand is vaak nochtans voldoende om de hypnose te doorprikken.

En het merkwaardige van deze hele toestand is dat diegenen die dat wél gaan doen, met andere woorden, diegenen die zelf op onderzoek uitgaan, zich er snel rekenschap van geven dat er een kleurrijke échte wereld schuilgaat achter de grijze façade van het overheidsnarratief. Zij worden echter op ongeloof onthaald. Dat was in het Griekse verhaal zo en dat is vandaag evenzeer het geval. Diegenen die zelf op zoek gaan naar wat er aan de hand is worden weggezet als wappies of afgedaan als goedgelovige complotdenkers en verspreiders van ‘desinformatie’.

Eudier is ook duidelijk over de rol van de medische wereld en het gebrek aan zelfstandig oordeel van vele artsen, die hun taak als vertrouwenspersoon van de patiënten veel te weinig ter harte hebben genomen:

“De arts, die nu een leverancier is van industriële producten die hij of zij, net als de politieke besluitvormers, niet echt begrijpt, heeft nu een geautomatiseerde beslissingshulp nodig die gebaseerd is op de commerciële richtlijnen van de farmaceutische industrie. Onlangs heeft AI, een intelligentie waarvan de kwalificatie “kunstmatig” boekdelen spreekt, zich gepositioneerd als besluitvormer voor de volksgezondheid, in sommige landen als besluitvormer voor chirurgische ingrepen op afstand, verzamelaar van onze persoonlijke informatie, morgen misschien besluitvormer van leven en dood over onze gezondheid.” 

Een akelig scenario

Eudier schetste tijdens zijn toespraak ook nog het akelige scenario van een georkestreerde pandemie. Wij geven dat gedeelte van de toespraak hier mee, maar willen jullie tevens ook uitnodigen om met een kritisch oor te luisteren naar deze hypothese. Het is immers duidelijk dat wat zich ontvouwde in de reële wereld door geen enkele scenarioschrijver in al zijn kleine details kon worden geprogrammeerd.

“Om hun plannen uit te voeren hebben de heersers van deze wereld, blindelings en ten koste van hun eigen kinderen, onverbiddelijk de volgende programmering van gebeurtenissen in gang gezet: 

  1. De “pandemie” was nodig om de “vaccinatie” op te leggen.
  2. De “vaccinatie” was nodig om digitale identificatie op te leggen

  3. De digitale identificatie wordt gebruikt om een database te creëren met biometrische informatie.
  4. De biometrische gegevens worden gebruikt als basis voor de CBDC – Centrale Bank Digitale Munt.
  5. De CBDC maakt absolute controle mogelijk over elk aspect van ons leven, een controle die geen enkele dictatuur tot nu toe ooit heeft kunnen uitoefenen!


Helaas voor degenen die de portemonnee van de wereld in handen hebben en de regerings- en politieke leiders die hen steunen, zijn de injectiecampagnes voor experimentele gentherapieproducten die de afgelopen drie jaar zijn gevoerd en die hun agenda moesten dienen, gebaseerd op een dogma dat nog moet worden bewezen: vaccins zouden veilig en effectief zijn.”

Schildpadden tot helemaal beneden

Er zijn in de loop van de jaren nochtans al heel veel degelijke en diepgaande publicaties en analyses verschenen die aantonen dat het vaccinatiesprookje langs alle kanten rammelt en helemaal niet bestand is tegen een grondig onderzoek. In een recente blog ‘Schildpadden tot helemaal beneden‘ hebben wij verwezen naar een Israëlische publicatie die op basis van vele honderden studies aantoonde dat de zogenaamde wetenschappelijkheid van de effectiviteit van de vaccinaties berust op een steeds verder uitdeinende reeks aannames en veronderstellingen die niet bestand zijn tegen een kritische analyse. 

Ook Jean-Pierre Eudier verwijst expliciet naar dit boek:

“In een recent verzamelwerk, “Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth” (Vaccins, Wetenschap en Mythe), presenteren internationale wetenschappelijke analyses zeer uitvoerig de ongeloofwaardige mythes over vaccinologie zoals die sinds de 19e eeuw op een naïeve manier wordt bedreven. Deze mythes werden op een voor de gezondheid schadelijke en schandalige manier opnieuw opgevoerd in de context van de laatste COVID-epidemieën.”

Eudier voegt eraan toe:

“Volgens de auteurs van deze recensie, vooraanstaande academische criminologen, vernietigt dit boek zeer vakkundig het argument van de veiligheid van vaccins” en vormt het een “overtuigend en definitief” bewijs dat “het hele [kinder]vaccinatieprogramma is gebaseerd op het opzettelijk verzwijgen van de werkelijke percentages van bijwerkingen van vaccins”.


“Het eerste deel van het boek onderzoekt systematisch en grondig de wetenschappelijke basis voor de beweringen van de instellingen dat vaccins veilig zijn en bewezen door talloze hoogwaardige proeven en studies.

Deel twee deconstrueert drie van de mythen die centraal staan in het huidige begrip van vaccins: hun rol in het verdwijnen van dodelijke infectieziekten, het concept van groepsimmuniteit en de toepassing ervan op de vaccins in het kindervaccinatieschema van de Centers for Disease Control (CDC), en de geschiedenis van polio. Bovendien legt het boek veel basistermen over vaccins uit en geeft het zelfs een spoedcursus epidemiologie.

1240 verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen en geciteerde boeken worden gedetailleerd weergegeven in een afzonderlijk elektronisch document, dat gratis kan worden gedownload en geraadpleegd op een computer of smartphone.”

Terugkomend op Covid-19 herhaalde Eudier wat ondertussen al zo vaak werd aangetoond:

“Door alle thans erkende behandelingen terzijde te schuiven, zonder enige overweging inzake menselijkheid, werd geen enkele van de beslissingen die genomen werden tijdens het dramatische COVID-theater, door een wetenschappelijke rechtvaardiging ondersteund”. 

Eudier laat er dan ook geen twijfel over bestaan: de hele pandemie diende een heel andere agenda dan die van de volksgezondheid en de covid-vaccinatiedwang had vooral tot doel om de uitrol van een wereldwijde gegevensbank van biometrische gegevens uit te testen en aanvaardbaar te maken.

Mythes ontkracht

Eudier gaat ook dieper in op de verwarrende en foutieve boodschappen die steeds worden herhaald door farma-industrie en overheid. We lichten er twee uit waar hij op hamert.

1. Uitroeiing van pokken door vaccinatie

In een boek dat de London School of Hygiene & Tropical Medicine in 1889 publiceerde, getiteld “45 Years of Statistical Records”, werd al opgemerkt dat vaccinatie zowel nutteloos als gevaarlijk is. En voor degenen die beweren dat de wetenschap van de vaccinatie sinds het einde van de 19e eeuw is geëvolueerd, benadruk ik graag dat tot op heden, met uitzondering van het ongelukkige mRNA-experiment voor COVID, de technieken voor de productie van vaccins al 100 jaar dezelfde zijn gebleven. 

  • Dit boek beslaat 45 jaar (dus vanaf 1844) aan statistieken over de mislukkingen van de vaccinatiepraktijk, inclusief de toename van sterfgevallen door andere ziekten zodra het bloed door vaccinatie is vergiftigd.
  • Het toont de gezondheidstoestand van gevaccineerden in vergelijking met niet-gevaccineerden. 
  • Zeer slecht nieuws voor de gevaccineerden…
  • Zij stierven meer aan andere ziekten zoals mazelen, bof, pokken en difterie omdat hun algemene gezondheid door de vaccins verzwakte.

Ondanks deze observaties die 128 jaar geleden werden gemaakt over pokkenvaccinatie, beroemen vaccinologen zich op de uitroeiing van de pokken en vergeten daarbij de niet te verwaarlozen symptomen volgend op vaccinatie, zoals postvaccinale encefalitis, eczema vaccinatum, of nog erger, necrotische of gangreneuze progressieve vaccinia. Terwijl nu een vaccin tegen apenpokken wordt aangeboden aan een bepaalde “risicocategorie” van de bevolking, wordt vergeten dat progressieve vaccinia na vaccinatie leidt tot 100% sterfte bij mensen met een immuundeficiëntie. 

Pas in de jaren zestig liet de WHO de massavaccinatie varen en voerde zij een surveillance-containmentstrategie in, die er in wezen op neerkwam dat nieuwe gevallen van pokken zo snel mogelijk werden herkend, geïsoleerd en behandeld, en dat ook de mensen in hun omgeving werden ingeënt. Het is een vergissing te spreken over de geschiedenis van de pokken en de uitroeiing ervan zonder de verandering van strategie in 1967 te vermelden, een vergissing die vaak voorkomt in medische boeken en artikelen voor het grote publiek, en die helaas ook nu nog in medische kringen wordt aangehangen.

2. Waarom zijn vaccins niet het antwoord op pandemische problemen?

Epidemieën komen voor bij deficiënte, ondervoede, gestreste of geparasiteerde populaties, of in bijzondere omstandigheden. De Spaanse griep kwam aanvankelijk tot uiting in een populatie van fysiologisch verzwakte soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Een ander voorbeeld is leptospirose in Cuba, veroorzaakt door de verspreiding van pathogene bacteriën, die terugkomt tijdens de moessons. Deze epidemie werd trouwens met succes bedwongen door het innemen van homeopathische nosoden. Wat de critici van deze therapeutische aanpak ook mogen zeggen, dit succes ondersteunt de notie van het terrein en de omgeving waarop homeopathie is gebaseerd. 

Door hun blind vertrouwen in “wetenschap” en technologie, en hun ongebreideld productivisme, hebben de westerse culturen het gezond verstand gedood en de mens losgetrokken uit zijn omgeving, die is geperverteerd door een technocratie die meer financieel dan ecologisch winstgevend is. Micro-organismen en andere “pathogene” kiemen worden voorgesteld als de boosdoeners van epidemieën, als dissidente criminelen die met chemicaliën en vaccinaties moeten worden vernietigd. De 20e eeuw was de eeuw van de ongecontroleerde technologische vooruitgang, maar ook van een productivistisch beleid dat de biodiversiteit in het dieren- en plantenrijk en daarmee de voor onze fysiologie noodzakelijke voedingsdiversiteit om zeep hielp. Wij zien ook dat dit beleid bepaalde mechanismen van onze fysiologie heeft uitgeschakeld, die niet meer op natuurlijke wijze worden aangesproken omdat zij overmatig zijn vervangen door pesticiden, hormonen en antibiotica en tegenwoordig zelfs door antivirale middelen. 

Microbiotische en epigenetische benaderingen tonen vandaag duidelijk aan dat onze fysiologie en ons genoom zijn verstoord door een onaangepaste of verkeerd toegepaste wetenschap. In plaats van een natuurlijk en heilzaam ecosysteem van microben te respecteren, zijn we ziektekiemen als vijanden gaan zien die we moeten uitroeien. Vaccinatie werd gepromoot door een chemicus die door het kleine uiteinde van de verrekijker keek, niet door een fysioloog. Die laatste zou hebben begrepen dat vaccinatie in tegenspraak was met de notie van ecosystemen en dat het immuunsysteem zijn eigen instrumenten heeft om populaties van micro-organismen te herkennen en te beheren. Het zou verstandiger zijn geweest om vanuit de manier waarop het immuunsysteem met antigenen omgaat tot een goede therapeutische of zelfs immuniserende aanpak te komen, in plaats van onze fysiologie binnen te dringen als een olifant in een porseleinkast. 

Conclusie

Om te voorkomen dat deze tempel van de verdediging van recht, vrijheid en rechtvaardigheid, het Europees Parlement, het lot ondergaat van de tempel van Jeruzalem, moet dringend een staakt-het-vuren worden afgekondigd in deze nieuwe godsdienstoorlog die nu al meer dan drie jaar de wereld overneemt.

Op 15 februari 2019 verklaarde mevrouw Barré-Sinoussi op France Inter: « Voor mij is er iets belangrijkers dat de zoektocht naar een aids-vaccin ons eindelijk heeft doen beseffen: de armoede van onze kennis in de vaccinologie in het algemeen. Tot dan toe dachten we dat een vaccin antilichamen moest opwekken en dat deze antilichamen beschermden, en dat was het dan. 

Dankzij dit vaccinonderzoek naar het aidsvirus hebben we ons gerealiseerd dat het veel ingewikkelder is dan dat. Het is heel ingewikkeld wat betreft de reactie van het menselijk lichaam op een kandidaat-vaccin en er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. »

Het erkennen van onze bescheiden kennis van de levende wereld en het besef van de complexiteit van een goede gezondheidsaanpak staat mijlenver af van de dogmatische en arrogante houdingen die vandaag al te vaak de hoofdtoon voeren. Het is echter een onmisbare voorwaarde om zorgverleners en zorggebruikers als verantwoordelijke actoren te laten samenwerken.

Maar het is ook dringend onze krachten te bundelen voor een gemeenschappelijk doel: de rechtsstaat en de bijbehorende democratische waarden redden om de komst van een gedesocialiseerde, ontmenselijkte, gevaccineerde en gedigitaliseerde wereld tegen te houden. 

De belangrijkste les uit de recente gebeurtenissen is dat een besmettelijke ziekte op andere manieren kan worden verslagen dan met een vaccin, namelijk met een coherente strategie.

Ten slotte dwingt de reeks gezondheidsschandalen die tijdens deze crisis aan het licht zijn gekomen ons tot een tienvoudige waakzaamheid en tot voortzetting van onze strijd voor keuzevrijheid inzake behandeling en op andere gebieden”.

Jean-Pierre Eudier

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

veertien + 7 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.