In Vlaanderen driemaal meer volledig gevaccineerden in het ziekenhuis dan ongevaccineerden

🕒 Leestijd: 5 minuten

Ik heb me de laatste dagen bezig gehouden met het analyseren van de statistieken betreffende de vaccinatiestatus van de ziekenhuispatiënten. De aanleiding daartoe was de berichtgeving over de persconferentie van Coronacommissaris Pedro Facon op 22 oktober. 

Beste allemaal,

Ik heb me de laatste dagen bezig gehouden met het analyseren van de statistieken betreffende de vaccinatiestatus van de ziekenhuispatiënten. De aanleiding daartoe was de berichtgeving over de persconferentie van Coronacommissaris Pedro Facon op 22 oktober. 

In de persartikels die ik daarover heb gelezen was de kernboodschap dat de ongevaccineerden tot 10 maal meer kans hadden om met Covid in het ziekenhuis te belanden dan de volledig gevaccineerden. Die bewering klopt overigens wel voor Vlaanderen en voor de leeftijdscategorie van de 18- 64 jarigen.

De persartikels hadden echter evenzeer als titel kunnen dragen dat er in Vlaanderen drie maal meer volledig gevaccineerden in het ziekenhuis terecht komen voor Covid dan ongevaccineerden. Dat klopt namelijk ook, maar dan voor het geheel van de volwassen Vlaamse bevolking (de categorie 18-64 jaar plus de categorie 65+). 

Met statistieken kan men immers van alles en nog wat laten geloven aan de argeloze burgers en spijtig genoeg ook aan de volgzame journalisten. 

In de bijgaande Nota heb ik een en ander onderzocht en in de juiste context proberen te plaatsen. Het is een zeer lange Nota geworden (18 pagina’s) en verwacht niet van jullie allemaal dat  jullie de inhoud grondig en in detail zouden doornemen. De kernboodschappen zijn opgenomen in het Besluit dat begint op het einde van p. 15.

Besluit

De essentie van wat in de bijgaande Nota gedetailleerd wordt geanalyseerd is de volgende:

Wat besmettingen betreft hebben de vaccins hun werkzaamheid volledig verloren bij de senioren.

In eigen land hebben de 65 plussers nu méér kans om Covid op te lopen dan de niet gevaccineerden.

In de Engelse statistieken kunnen we bovendien zien dat de vaccin-werking niet alleen uitgedoofd is, maar nu ook sterk negatief is geworden. Bij een gewone verdwijning van de werkzaamheid zouden de besmettingen van de gevaccineerden op hetzelfde niveau komen als dat van de niet gevaccineerden. Maar dat is niet zo.

Zoveel maanden na de eerste prik werkt de status van gevaccineerde omgekeerd of pervers: hij verhoogt de kansen op besmetting.

In Engeland is dat besmettingsrisico voor de volwassen volledig gevaccineerden tussen de 40 en 79 jaar nu dubbel zo groot als voor de controlegroep van de niet-gevaccineerden.
Wat betreft de ziekenhuisopnames is de situatie heel wat complexer. De kans om in het ziekenhuis te belanden met Covid is twee tot vijf maal groter voor de groep van de ongevaccineerden als voor de groep van de gevaccineerden. Die bewering klopt dus. Anderzijds is het ook zo dat er in de Covid-afdelingen (al naargelang de leeftijd) twee tot vier maal meer gevaccineerden opgenomen zijn dan niet gevaccineerden. Het kan dus verwarrend zijn voor argeloze lezers en kijkers…


De druk op de ziekenhuiscapaciteit wordt alleszins in veel sterkere mate veroorzaakt door de gevaccineerden dan door de niet-gevaccineerden.

Daarenboven leggen de gevaccineerden een grote maar doodgezwegen druk op de ziekenhuizen door de wijdverspreide bijwerkingen die het rechtstreekse (maar vaak ontkende) gevolg zijn van de vaccinaties. 

Grafieken

Wij hebben in deze Nota gekeken naar de grafieken en cijfers die werden gepresenteerd tijdens de  persconferentie van de Corona-commissaris op 22 oktober. Die grafieken moesten ons informatie  geven over de resultaten van de eerste analyses die werden uitgevoerd over de vaccinatiestatus  van de gehospitaliseerde Covid-patiënten en over nieuwe besmettingen. De grafieken die door de  pers werden verspreid hadden quasi uitsluitend betrekking op relatieve verhoudingen per 100.000  personen. 

Wij hebben op basis van die relatieve verhoudingen zelf berekend over welke concrete aantallen  het nu precies ging. We kwamen tot de vaststelling dat een meer genuanceerde voorstelling van de feiten laat zien dat er in Vlaanderen drie maal meer volledig gevaccineerde personen in de ziekenhuizen liggen dan niet gevaccineerde personen (147 tegenover 50 zie Tabel 2).  

Wat betreft de infectiecijfers zagen we dat er in Vlaanderen 4,5 maal meer nieuwe besmettingen  worden vastgesteld bij de dubbel gevaccineerden dan bij de ongevaccineerden (8.675 tegenover  1.873 zie Tabel 4).  

Nadat ik deze berekeningen had gemaakt vond ik in het laatste rapport van Sciensano18 eveneens relevante cijfers over het ‘dagelijks gemiddelde van het aantal nieuwe Covid-hospitalisaties per  vaccinatiestatus en leeftijdsgroep’. Als we die cijfers analyseren komen we tot het besluit dat er voor  het geheel van de Belgische bevolking dubbel zoveel volledig gevaccineerden als  ongevaccineerden in het hospitaal liggen. Bij de senioren (+ 65) liggen er vier maal meer volledig  gevaccineerden in het hospitaal dan niet gevaccineerden.  

Dit alles toont duidelijk aan dat er geen sprake kan zijn van een epidemie van de ongevaccineerden en dat de druk op de ziekenhuiscapaciteit zeker niet in de schoenen kan geschoven worden van  diegenen die er bewust voor hebben gekozen om zich niet te laten injecteren met een product  waarvan de lange termijn-effecten nog niet gekend zijn19

Schotse en Engelse statistieken

In Schotland zagen we dat er nu bij de 60 plussers bijna 10 maal meer dubbel gevaccineerden in  het hospitaal liggen dan ongevaccineerden ( 320 tegenover 24 zie tabel 7). Bij de leeftijdscategorie  30-59 jaar liggen er dubbel zoveel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis als ongevaccineerden.  Bij de 16-29 jarigen liggen de verhouding compleet anders en liggen er 2,5 maal meer ongevaccineerden in het hospitaal.

Dit zijn allemaal vergelijkingen van concrete cijfers en niet van  relatieve verhoudingen per 100.000 personen. 

Het is dus belangrijk om te nuanceren per leeftijdscategorie. En het is eveneens belangrijk om het  onderscheid te maken tussen relatieve verhoudingen en concrete aantallen. De belasting van de  ziekenhuizen spruit immers voort uit concrete aanwezigheden, niet uit kansberekeningen. 

De Schotse en de Vlaamse/Belgische statistieken bevatten bovendien een ingebouwde vertekening  waarbij de problemen van pas ingeënte patiënten (binnen de twee à drie weken na de prik) systematisch en onterecht bij de categorie van de ongevaccineerden worden geteld. Dat is geen  correcte rapportering. De Engelse gezondheidsautoriteiten ruimen wel een plaats in voor deze  categorie van de pas-ingeënten.  

Tenslotte 

Er is nog een laatste bedenking. De Engelse uitdrukking Last but not least is hier zeker van  toepassing.

Mijn laatste beschouwing heeft betrekking op de ijzingwekkende stilte die er lijkt te  heersen met betrekking tot de bijwerkingen van de Covid-vaccinaties. We zagen dat er ondertussen  reeds 9.847 ernstige meldingen geregistreerd staan bij het FAGG en Eudravigilance. En dat op een  periode van ongeveer 10 maanden. Dat maakt dus 1.000 gevallen van ernstige bijwerkingen per maand of ongeveer 33 per dag. 

Wat gebeurt er in het echte leven met deze ernstige gevallen van bijwerkingen door Covid-19, denk je? Ik denk persoonlijk dat die bijna allemaal in het ziekenhuis terecht komen. Het zou me dus niet  verwonderen dat er per dag 30 à 33 ziekenhuisopnames gebeuren voor patiënten met  vaccinatieschade22.

Zouden we het niet eens moeten hebben over de zorgbelasting die voortspruit uit deze vaccinatieschade? 

Lieve mensen, hou jullie gezond! 

Met vriendelijke groeten, 

K.P.

P.S. Het spijt me dat de Nota zo lang is geworden. Dat was zeker niet de bedoeling.

Maar het is nu eenmaal zo dat het Corona-gebeuren zeer complex is en een heel genuanceerde analyse vereist. Des te meer omdat de officiële berichtgeving zeer tendentieus van aard is en heel wat ongunstige aspecten wil verbergen. In deze Nota heb ik een poging ondernomen om ook die verborgen gehouden dimensies en cijfers naar boven te brengen.

En dat vergt natuurlijk goede en diepgaande analyses van de reële toestand. Vandaar de vele cijfers en tabellen. Ik heb daarvoor uitvoerig gebruik gemaakt van de officiële Covid-statistieken van de Schotse en Engelse overheid.

Die publiceren immers vrij volledige en gedetailleerde cijfers over Corona-besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte. In eigen land hebben we alleen maar heel recent informatie gekregen en die is daarenboven quasi uitsluitend gegeven in de vorm van kansberekeningen.

Concrete cijfers over besmettingen en ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus worden in België eigenlijk niet of amper gegeven.

In het Verenigd Koninkrijk vinden we die wel.
Nota

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

2 gedachten over “In Vlaanderen driemaal meer volledig gevaccineerden in het ziekenhuis dan ongevaccineerden

 • 6 november 2021 om 18:00
  Permalink

  U schrijft in uw artikel: “We zagen dat er ondertussen reeds 9.847 ernstige meldingen geregistreerd staan bij het FAGG en Eudravigilance … Ik denk persoonlijk dat die bijna allemaal in het ziekenhuis terecht komen.”
  In werkelijkheid staat er op de website van het FAGG: “9 847 meldingen zijn ernstig. De overgrote meerderheid van deze meldingen wordt als ernstig beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats.”
  Ik lees hier niets over ziekenhuisopnames.
  In het maandelijkse overzicht van het FAGG staat ook nog:
  “8 650 270 personen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.
  Er werden 29 664 bijwerkingen gemeld via het online meldingsformulier.”
  Dat is welgeteld 0,34 procent (vooral niet-ernstige bijwerkingen dan nog)! Hou toch eens op met die ongefundeerde bangmakerij voor de vaccins. Er zijn wereldwijd al ruim 6 miljard prikken toegediend, in de overgrote meerderheid van de gevallen zonder noemenswaardige gevolgen. De meeste doorsneemedicijnen zijn vele malen gevaarlijker dan de Covid-19-vaccins.
  Wat de ziekenhuisopnames betreft: het is ondertussen genoegzaam bekend dat bij 65-plussers de werkzaamheid van de vaccins afneemt omdat hun immuunsysteem minder goed werkt. Wat evenwel ook vaststaat is dat, wanneer ze worden opgenomen, ze minder vaak op intensieve zorgen terechtkomen. Dat 65-plussers gemakkelijker besmet raken, ook als ze gevaccineerd zijn, is een natuurlijk fenomeen waar ze zelf weinig aan kunnen doen. Dat sommige gezonde mensen bewust weigeren zich te laten vaccineren en daardoor bij besmetting bedden op intensieve zorgen innemen die aan andere zieken (ook niet-corona) zouden kunnen worden toegewezen, is een gevolg van desinformatie en, jawel, dom egoïsme.
  Is het misschien daarom dat er geen naam onder uw artikel staat?

Reacties zijn gesloten.