Vaccin Gentherapie feiten: Voortschrijdend inzicht (Deel 1/4)

🕒 Leestijd: 9 minuten

Inleiding

Voor de meesten onder ons kwam de coronacrisis als een complete verrassing. Voor de meeste wetenschappers en beleidsverantwoordelijken eveneens. De eerste maatregelen in maart 2020 waren zeer drastisch en het was duidelijk dat men niet goed wist wat er ons te wachten stond en hoe men deze crisis moest aanpakken. Na meer dan 2,5 jaar coronabeleid zijn heel wat zaken wel duidelijker geworden en geeft men er zich rekenschap van dat sommige maatregelen allicht overdreven of zelfs ronduit verkeerd waren. Men noemt dat heel deemoedig ‘voortschrijdend inzicht’.

Als we alles op een rijtje zetten wordt de lijst van punten waarover men voortschrijdend inzicht heeft verworven echter verontrustend lang. In dit artikel wil ik een aantal maatregelen en beleidskeuzes belichten die bij nader toezien niet alleen weinig behulpzaam zijn gebleken, maar die daarenboven ronduit foutief en schadelijk kunnen worden genoemd.

Het merkwaardige daarbij is dat – op een vroege uitzondering na – zulk een evaluatie van het coronabeleid door geen enkele partij, instantie of beleidsorgaan is uitgevoerd of zelfs maar in het vooruitzicht wordt gesteld (1). Alleen enkele wakkere wetenschappers en spontane burgerinitiatieven roepen daartoe op. En daarvoor krijgen ze in de belangrijkste persorganen alleen maar smalende commentaren en reacties. Bijzonder vreemd allemaal.

FEIT: anno 2022 zijn de (massale) bijwerkingen van het mRNA-experiment nog steeds een taboe, hoewel de producenten nu zelf al de bijsluiters hebben aangepast en bijvoorbeeld de hart- en menstruatieproblemen indiceren.

Het complete fiasco van de wereldwijde vaccinatiecampagne

Voor al wie met een enigszins objectieve of neutrale blik probeert te kijken naar de massale vaccinatiecampagnes die wereldwijd werden opgestart sedert eind 2020, moet het nu toch duidelijk zijn dat deze campagnes als een compleet fiasco kunnen worden beschouwd.

De campagnes zijn er immers helemaal niet in geslaagd om de epidemie in te dijken, integendeel. Over de hele wereld blijven wij geconfronteerd met periodieke opflakkeringen, nieuwe varianten en blijvende druk op de volksgezondheid. 

Gelukkig is de hoge dodentol van de Covid-19-uitbraken ondertussen behoorlijk gedaald en lijkt de overbelasting van de ziekenhuizen door covidpatiënten ook grotendeels achter ons te liggen.

Hieronder vind je enkele grafieken ter illustratie:

 • Grafiek 1 – Evolutie Covid-19-besmettingen en -sterfgevallen wereldwijd (per miljoen)
 • Grafiek 2 – Evolutie Covid-19-patiënten in het hospitaal in enkele landen (per miljoen)
 • Grafiek 3 – Evolutie van de ziekenhuisopnames in België (15 maart 2020 – 9 november 2022)

GRAFIEK 1

Evolutie Covid-19-besmettingen en -sterfgevallen wereldwijd (per miljoen)

GRAFIEK 2

Evolutie Covid-19-patiënten in het hospitaal in enkele landen (per miljoen)

GRAFIEK 3
Evolutie van de hospitaalopnames in België (15 maart 2020 – 9 november 2022)

Vaccinatieschade

Daartegenover staat dat de Covid-19-prikken zelf heel wat extra sterfgevallen en gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals blijkt uit de diverse internationale en nationale registratiesystemen. We kunnen daarvoor kijken naar VAERS in de VS, naar Eudravigilance in Europa of naar FAGG in België en Lareb in Nederland. 

Voor zover de Covid-19-vaccinaties al iets zouden hebben bijgedragen om nieuwe besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen te vermijden, dan worden die gevolgen ondertussen in zeer sterke mate tenietgedaan door wat militairen ‘collateral damage’ plegen te noemen: de onbedoelde schadelijke nevenwerkingen. 

Die schadelijke bijwerkingen zijn ondertussen dramatisch hoog geworden en het is meer dan verwonderlijk dat beleidsmakers noch pers daarvoor enige serieuze aandacht schijnen te betonen. (Lees ons artikel hierover).

Ondertussen zijn nog heel wat nieuwe voortschrijdende inzichten verworven

NEEN, Covid-19-vaccins helpen niet voor het indijken van de epidemie

NEEN, Covid-19-vaccins beschermen niet tegen besmetting

NEEN, Covid-19-vaccins beschermen niet (meer) tegen ziekenhuisopname

NEEN, Covid-19-vaccins beschermen niet (meer) tegen sterfte

Al deze lovenswaardige betrachtingen van de vaccinatiecampagnes om ons te ‘beschermen’ worden ondertussen helemaal niet meer bereikt, in flagrante tegenstelling met de officieel aangekondigde doelstellingen ervan.

Ik schrijf dit niet zozeer omdat ik enige twijfel koesterde over de wijsheid van de strategie om een ongeteste en potentieel gevaarlijke experimentele gentechnologie massaal uit te rollen over de hele wereldbevolking. Ik schrijf dit vooral omdat ik de officiële rapporten en statistieken heb gelezen en omdat zowel deze officiële cijfers als recente wetenschappelijke artikelen dat onomstotelijk aantonen. 

De omerta die omtrent dit complete fiasco nog steeds lijkt te heersen zal niet lang meer kunnen standhouden. Daarvoor zijn de cijfers té duidelijk en de concrete ervaringen van de burgers té omvangrijk.

Willen we deze boude beweringen eens wat concreter maken?

1. Neen, de vaccins helpen niet voor het  indijken van de epidemie, onder meer omdat ze niet beschermen tegen overdracht

De Covid-19-vaccinaties werden uitgerold om de epidemie in te dijken. Na 15 maanden intens prikken (meer dan 9 miljoen dosissen) en het bereiken van een vaccinatiegraad van 78,33 % in ons land, explodeerde het aantal besmettingen tot een ongekende hoogte van 76.034 nieuwe gevallen op 24 januari 2022. Dat is een veelvoud van de grote eerste golf van maart/april 2020 (met een toppunt van 1.515 gevallen op 7 april 2020) en van de tweede golf in de herfst van 2020 (met 22.191 gevallen op 27 oktober). Ik noem dat resultaat van de inentingscampagne dan ook een gigantisch fiasco.

GRAFIEK 4

Evolutie van het aantal nieuwe Covid-gevallen in België

Twee jaar post factum blijkt dan ook nog eens dat de belangrijkste vaccinproducent, Pfizer, het product niet eens had getest op de verspreiding van de infectie. Zie in dat verband de vragen die in het Europese Parlement door Europarlementariër Rob Roos werden gesteld aan de vertegenwoordiger van Pfizer (directeur J. Small). Een recent Nederlands parlementair document doet dat gebeuren vrij uitvoerig uit de doeken (2) en ook een 15 minuten durende uitzending van BLCKBX (3) geeft daar interessante nuances bij.  

2. Neen, vaccins beschermen niet tegen besmetting

In alle overheidsberichten werden we aangepord om onszelf en onze kwetsbare dierbaren te beschermen door de prik te gaan halen. We doen het immers niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander …

Alleen bleek al vrij snel dat die bescherming (weet je nog: 95% bij Pfizer) in de praktijk toch niet zo hoog was als de farmaceuten hadden aangekondigd. In de eerste weken na de prik viel dat misschien nog een beetje mee, maar de doeltreffendheid van de prikken tegen besmetting daalde in een snel tempo, niet alleen naar nul, maar zelfs zwaar onder nul. Dat is zeer merkwaardig. Een ondoeltreffend product kan in het uiterste geval een doeltreffendheid hebben van nul. Maar een doeltreffendheid van –170 % betekent dat het product niet alleen niet werkt, maar daarenboven ook nog schade toebrengt. Het beschermt niet, het schaadt. Bij mijn weten heeft geen enkele politicus of krant daar vragen bij gesteld. Heel vreemd allemaal.

Iedereen die er de wekelijkse epidemiologische Covid-19-rapporten van Sciensano op nasloeg, kon die tanende en negatief wordende doeltreffendheid tegen besmetting nochtans vaststellen. Hieronder vind je grafiek 5 die is gebaseerd op de gegevens uit die wekelijkse bulletins.

GRAFIEK 5

Evolutie van de reductiegraden tegen Covid-19 besmettingen volgens Sciensano
(oktober 2021-augustus 2022)

Ook de wetenschap toont aan dat de doeltreffendheid van de covidvaccinaties tegen besmetting negatief wordt.

De effecten van de covidvaccinaties blijken dus niet alleen sterk te verminderen in de loop van de tijd. Na acht maanden worden ze ronduit negatief. Dit wil zeggen dat de prikken de kansen op besmetting verhogen in plaats van te verminderen. Deze evolutie werd aangetoond in de Zweedse cohortstudie van Nordström, Ballin en Nordström (4) die op 26 februari 2022 verscheen in The Lancet. Uit deze wetenschappelijke studie halen we de onderstaande grafiek 6.

GRAFIEK 6

Uit de Zweedse cohortstudie van Nordström, Ballin en Nordström.

3. Neen, vaccins beschermen niet (meer) tegen ziekenhuisopname

Toen het duidelijk werd dat de prikken helemaal niet meer hielpen tegen Covid-19-besmettingen werden de officiële boodschappen geleidelijk bijgestuurd en werd het accent gelegd op het feit dat ze nog wel hielpen om ernstige ziekte en sterfte te vermijden. Een jaar geleden kwam ook heel uitdrukkelijk in de pers dat de kans op ziekenhuisopname vele malen groter was voor niet- gevaccineerden dan voor gevaccineerde landgenoten. Die boodschap werd ook zeer sterk in de verf gezet door een aantal politici. Volgens de officiële cijfers was dat inderdaad het geval in de eerste maanden na de inentingen. 

Sedert verleden jaar is die verhouding evenwel compleet omgedraaid en lopen de geprikten nu meer kans op ziekenhuisopname voor Covid-19 dan wie zich niet liet prikken. Alleen werd deze fundamentele ommekeer nooit gerapporteerd in de pers en nog veel minder door de beleidsverantwoordelijken.

Hieronder zie je grafiek 7, afkomstig uit het Thematisch Rapport van Sciensano van november 2021, met daaronder dezelfde informatie uit het Sciensano-bulletin van 7 september 2022 (grafiek 8). 

GRAFIEK 7

Covid-19-ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus van 18 tot 31 oktober 2021

GRAFIEK 8

Covid-19-ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus van 22 augustus tot 4 september 2022

De cumulatieve incidentie per 100.000 die de kans op ziekenhuisopname aangeeft, is over die periode van een jaar dus fundamenteel veranderd: van 2,6 (102/38) keer meer kans in oktober 2021 tot 2,8 (97,9/35,6) keer minder kans begin september 2022 voor ongevaccineerde 65-plussers in vergelijking met gevaccineerde 65-plussers die het primair schema hebben gevolgd.

Maar ook in de leeftijdsgroep 18-64 jaar is de verhouding volledig omgekanteld: van 8,6 keer meer kans voor ongevaccineerden verleden jaar (30/3,5) tot 1,2 (2,1/1,8) keer minder kans begin september dit jaar, andermaal in vergelijking met de geprikten die alleen het primair schema hebben gevolgd.

Impact van de herhalingsprikken

De vergelijking tussen niet-gevaccineerden en gevaccineerden die de booster hebben ontvangen blijft vooralsnog echter in het voordeel uitvallen van de geboosterden, althans volgens deze officiële cijfers van Sciensano. De kans op ziekenhuisopname voor geboosterden lag begin september 2022 tweemaal lager (18 tegenover 35,6) bij de 65-plussers in vergelijking met de ongevaccineerden. In de leeftijdscategorie 18-64 jaar lag het nog maar heel lichtjes lager voor de geboosterden dan voor de ongevaccineerden (1,4 tegenover 1,8).

Vreemd genoeg publiceert Sciensano deze gegevens niet meer sedert september. De presentatie werd grondig gewijzigd zodat we de laatste cijfers niet meer kunnen vergelijken met vroegere gegevens. 

Niettemin zal voor iedereen die de onderstaande twee grafieken 9 en 10 bekijkt duidelijk worden dat de zogenaamde bescherming tegen ziekenhuisopname voor de twee meest getroffen leeftijdscategorieën ondertussen een vrij grove leugen is geworden. Sorry: voortschrijdend inzicht is geworden. De dubbel gevaccineerden hebben nu doorgaans meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen dan de ongevaccineerden en het nu nog bestaande voordeel van de geboosterden tegenover deze laatsten is in de meeste periodes vrij gering (5). Alleen horen of lezen we nergens iets over deze nieuwe realiteit.

GRAFIEK 9

Risico op ziekenhuisopname voor Covid-19 voor 65-plussers in België

GRAFIEK 10

Risico op ziekenhuisopname voor Covid-19 voor de leeftijdscategorie 18-64 in België

4. Neen, vaccins beschermen niet (meer) tegen sterfte

En, neen, vaccins beschermen ook niet meer tegen Covid-19-sterfte. Ook de allerlaatste strohalm waaraan het medisch establishment zich vastklampte om de prikken toch maar aanvaardbaar te maken voor de bang gemaakte, argeloze burgers, blijkt nu afgeknapt te zijn. Dat vertellen hun eigen statistieken. Hieronder de grafieken 11 (voor de leeftijdscategorie 65-84 jaar) en 12 (voor de leeftijdscategorie 85 plus).

GRAFIEK 11

Risico op covid-sterfte in het ziekenhuis voor de leeftijdscategorie 65-84

GRAFIEK 12

Risico op covid-sterfte in het ziekenhuis voor de leeftijdscategorie 85 plus

Het verhaal van deze ‘voortschrijdende inzichten’ wordt ook treffend uitgebeeld in de onderstaande cartoon.

Wat nu?

Wat kunnen we besluiten uit deze vaststellingen? De grafieken die in dit artikel werden gepresenteerd zijn rechtstreeks afkomstig van de Sciensano-rapporten of gebaseerd op de cijfers van de Sciensano-rapporten voor de aangegeven periodes (6).

Telkens weer komt hetzelfde beeld tevoorschijn: de doeltreffendheid van de ‘bescherming’ die de Covid-19-prikken zouden bieden neemt van maand tot maand af en duikt na een achttal maanden zelfs onder de nulgrens. Dat betekent dat de prikken vanaf dat ogenblik het risico op besmetting, hospitalisatie of sterven verhogen in plaats van verlagen.

De farmaceuten en onze gezondheidsinstanties hebben daar uiteraard een oplossing voor gevonden: boosters. Het spul blijkt niet te werken, dus moeten we herbeginnen met hetzelfde spul. Opnieuw een prik. Opnieuw eventjes ‘beschermd’ voor enkele maanden. En wanneer de nulgrens weer bereikt wordt: weer een prik. We zullen eraan moeten wennen …

De onderstaande grafiek is gebaseerd op de Engelse statistieken voor covidsterfte volgens vaccinatiestatus. De gestippelde blauwe lijn geeft de evolutie voor ongevaccineerde Engelsen; de groene lijn geeft de cijfers voor diegenen die één dosis hebben genomen; de grijze lijn voor diegenen die een tweede dosis kregen tijdens de voorafgaande zes maanden; de gele lijn voor diegenen die hun tweede dosis meer dan zes maanden voordien kregen; de rode lijn voor diegenen die pas hun derde dosis kregen en de bordeaux lijn voor diegenen die al sedert meer dan drie weken hun derde dosis kregen. Wie de tendens van die laatste lijn bekijkt kan vermoeden dat die in juni of juli van dit jaar de gestippelde blauwe lijn waarschijnlijk heeft gekruist (7).

GRAFIEK 13

Evolutie van de covidsterfte volgens vaccinatiestatus in Engeland (okt. 21–mei 22)

Besluit

Het ziet er dus naar uit dat wie zich liet vaccineren in een soort helse kringloop is terechtgekomen. Het spul lijkt te werken gedurende enkele maanden, maar nadien begint het pervers te werken en verhoogt het de risico’s. Als je een booster neemt, heb je weer enkele maanden een betere score dan de niet-gevaccineerden. Maar lang duurt het spelletje niet. Binnen de kortste keren word je weer ingehaald en moet je opnieuw een booster gaan halen om vooraan te blijven in deze ‘ratrace’.

Gelukkig hebben we zeer vooruitziende beleidsmensen die hiermee al rekening hebben gehouden. Als ik het goed heb begrepen, heeft Europa al meer dan twee miljard extra dosissen besteld. Stel je voor wat er zou gebeuren met onze volksgezondheid als in de loop van 2025 zou blijken dat er onvoldoende voorraad is om de negende herhaaldosis toe te dienen…

Ondertussen blijf je natuurlijk alle risico’s van de bijwerkingen opstapelen. (Lees ons artikel hierover.) Maar misschien is dat dan ook weer niet zo dramatisch. Tegen die tijd hebben de farmaceuten immers voldoende middelen opzij kunnen zetten en investeren om een nieuwe, veilige en doeltreffende versie van het vaccin op de markt te brengen onder het gekende motto: “Uw gezondheid, onze zorg!”

Gelukkig zijn er andere manieren om je te beschermen, die zelfs een stuk beter werken dan de vaccins. Een voldoende niveau van vitamine D en zink zijn op zich al méér beschermend dan de prikjes. (Als je supplementen neemt, kies dan kwaliteitsvolle. Raadpleeg indien nodig een gezondheidsprofessional.) Je immuniteit kun je verder verstevigen door een evenwichtige voeding (zie ook de richtlijnen van cardioloog Malhotra (8)), voldoende beweging, zinvolle bezigheid in je leven en deugddoend sociaal contact.

In het nog te publiceren deel twee van dit artikel zullen we deze analyse verderzetten door ook te kijken naar de meer recente Sciensano-bulletins en eveneens naar enkele officiële Nederlandse en Britse rapporten. Tevens kijken we dan naar een recent wetenschappelijk artikel over deze problematiek. (9)

Bronnen

 1. Met uitzondering van de evaluatie die in november 2021 werd gepubliceerd door Sciensano
  (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID_19_THEMATIC_REPORT_VaccineCoverageAndImpactReport_NL.pdf) en die geleid heeft tot een aantal voorbarige conclusies. Sommige daarvan werden gretig opgepikt door pers en politici en blijven tot de dag van vandaag hardnekkig de ronde doen, hoewel ze enkele maanden nadien al compleet foutief bleken te zijn.
 2. https://open.overheid.nl/repository/ronl-b06397116eae413e4413ef6779c7523fd38ab6f7/1/pdf/Antwoorden%20op%20Kamervragen%20over%20uitspraak%20Pfizer-directeur%20in%20Europees%20Parlement%20over%20effectiviteit%20coronavaccin.pdf
 3. https://www.youtube.com/watch?v=-rW-IXPXghY
 4. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2900089-7
 5. Tijdens de maanden april-juni 2022 was er amper enig verschil in het risico op ziekenhuisopname tussen niet-gevaccineerde en geboosterde senioren. Vanaf juli wordt dit verschil weer merkbaar. De reden daarvoor is me niet erg duidelijk.
 6. Behalve grafiek 6 en grafiek 13. Grafiek 6 is afkomstig uit het wetenschappelijk artikel dat verscheen in The Lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2900089-7). Over grafiek 13 zullen we het hebben in het tweede deel van dit artikel.
 7. Grafiek 13 is afkomstig van het Duitstalige nieuwskanaal Report 24: https://report24.news/grosse-oxford-studie-geimpfte-starben-haeufiger-an-covid-19-rkrankungen-als-ungeimpfte/
 8. https://www.europeanscientist.com/en/editors-corner/dr-aseem-malhotra-the-best-vaccine-against-coronavirus-is-optimising-metabolic-health/
 9. Wie daarover alvast wat voorbereidende lectuur wil hebben kan die hier vinden: https://strathprints.strath.ac.uk/82890/1/Kerr_etal_IJE_2022_Waning_of_first_and_second_dose_ChAdOx1_and_BNT162b2_Covid_19_vaccinations.pdf
(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.