Els Ooms: overzicht belangrijke vragen

Een bericht van een wetenschapper over wetenschap en andere COVID19 geraleerde vragen en antwoorden

Beste iedereen

Ik kreeg deze week een aantal interessante vragen toegestuurd(zie foto)… vragen die ik niet zomaar snel wilde beantwoorden.

Ze gaven mij de mogelijkheden een klein overzicht neer te pennen. Het was sowieso al de bedoeling in een later schrijven (een uitgebreid rapport) op al deze zaken dieper in te gaan. Hier al vast een eerste overzicht. Om deze vragen te kunnen beantwoorden en niet te verzeilen in welles / nietes dienen deze vragen eerst gekaderd te worden wat ik doe aan de hand van 6 punten.

Voor mij vormen ze de basis waarop en waartegen deze vragen kunnen beantwoordt worden. Ik beschouw ze dan ook als voorwaardelijk, simpelweg omdat ze de uiteindelijke antwoorden beïnvloeden.

Een debat omtrent deze punten lijkt mij dan ook hoogst noodzakelijk!

De 6 punten zijn:

1. Wetenschap heeft als doel de realiteit zo goed mogelijk te benaderen! Een ethische houding is hierbinnen onontbeerlijk.

2. De PCR-test, het instrument voor het vaststellen van covid-19, is een onbetrouwbaar en invalide instrument voor het stellen van diagnoses en zeker als screeningsinstrument. Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee aspecten die de kwaliteit van een meetinstrument bepalen. Betrouwbaarheid, kunnen resultaten herhaald worden (gerepliceerd worden), wordt door de WHO (1) en door verschillende gerenenomeerde onderzoeken (-ers) (3-7) in vraag gesteld. Dit heeft (deels) te maken met de gehanteerde CT-waarden (cyclus treshold), waar algemeen wordt aangenomen dat bekomen positieve resultaten met CT-waarden boven 30 vals positief zijn. Welke CT-waarden de verschillende labo’s in België en wereldwijd hanteren is onbekend (om nog niet te spreken hoe deze labo’s opereren (8)). De validiteit, meet het instrument wat het beoogt te meten, wordt dan weer onderuit gehaald door de CDC (9), door de ontwikkelaar van de PCR-test zelf (Mullis) (10) en door verschillende gerenomeerde onderzoeken(3-7). Dit wil met andere woorden zeggen dat de PCR-test niet geschikt is als diagnostisch en zeker niet als screeningsinstrument. De belangrijkste vraag is dan…wat zijn we eigenlijk aan het meten???

3. Doodsoorzaken kunnen enkel vastgesteld worden door een patholoog. Er is met andere woorden een autopsie nodig om te kunnen bepalen wat de eigenlijke doodsoorzaak is. In deze covid-tijden worden/werden er geen (of nauwelijks?) autopsies uitgevoerd. In 2016 werd er door pathologen aan de alarmbel getrokken, waarbij men stelde dat 30 tot 50% van de doodsoorzaken incorrect zijn (11). Ook in Nederland zijn er pathologen die momenteel aan de alarmbel trekken (12). Vraag is, hoeveel % van de momenteel geachte covid-doden zijn daadwerkelijk aan covid gestorven?

4. Transparantie in data-rapportage is hoogst noodzakelijk, maar afwezig. Ik doel hier niet alleen op de afwezigheid van CT-waarden bij de PCR-test noch hoe men tot de doodsoorzaak kwam, maar ook bv. hoeveel mensen die in het ziekenhuis belanden gevaccineerd zijn, hoeveel hiervan op IC liggen, hoeveel er ter observatie op IC liggen, enz. Echter, de vraag om deze data vrij te geven, blijft onbeantwoord door Sciensano. Reeds verschillende onderzoekers stelde deze vragen, maar kregen tot op de dag van vandaag geen antwoord. België is hier niet alleen in, zo trachten onderzoekers uit Israel (onderzoekers waar ik mee in contact sta) hetzelfde te doen in hun land…zonder succes. Het is onbegrijpelijk waarom deze gegevens niet vrijgegeven worden, gezien het toch de bedoeling is dat we de realiteit boven water krijgen, dat we daadwerkelijk kunnen gaan voor de best mogelijke oplossing ten dienste van de mens. Wetenschap heeft als doel de realiteit zo goed mogelijk te benaderen…maar als transparantie niet gegeven wordt…dan kan wetenschap niet doen wat ze beoogt te doen! Waar zijn we dan eigenlijk met bezig?

5. Belangenvermenging in onderzoek dient hoogst dringend ter debat gesteld te worden. Kunnen we 100% vertrouwen stellen in onderzoek dat ofwel van de farma-industrie uitgaat ofwel (on)rechtstreeks gesubsidieerd wordt door de farma-industrie? Mijn inziens kan dit niet, we spreken niet over een object (gsm, auto, enz.), we spreken over mensenlevens. Stel jezelf de volgende vraag: indien u zou werken voor automerk x, zou u auto’s als dusdanig en/of automerk x afvallig zijn indien zij uw rekeningen betalen? Is dit systeem ook niet wat er momenteel gebeurt bij zo velen uit de zorgsector en uit de wetenschap….kunnen/mogen zij met andere woorden vrijuit spreken? De realiteit toont ons van niet (waar een studente verpleegkunde een getuigenis van gaf, waar oa Sam Brokken een voorbeeld van is, waar de heksenjacht op artsen die twijfels hebben bij het huidige vaccin slachtoffer van zijn…). De effectiviteitsstudie omtrent het pfizer vaccin van Dagan et al. werd uitgevoerd door mensen die onrechtstreeks gesubsidieerd worden door pfizer zelve (13). (Over de kwaliteit van het onderzoek kom ik in een later schrijven nog uitgebreid terug).

6. Cherry picking binnen het (momenteel) dominante denken dient in vraag gesteld te worden. In het onderzoek naar medicijnen wordt de double-blind RCT (Random Controlled Trail) studie als hoogste goed beschouwd, omdat het in vergelijking met andere onderzoeksopzetten de beste indicatie geeft voor een oorzakelijk verband…wat andere designs niet kunnen. Ze kunnen verbanden vinden, maar geen uitspraken doen over oorzakelijkheid. Onderzoeken naar eerstelijnsbehandelingen, zoals hydroxychloroquine, ivermectine en vitamine D (14) worden langs de kant geschoven omdat het geen RCT-studies zijn en dit terwijl er momenteel geen (onafhankelijke) RCT-studies bestaan voor de vaccins. Indien men van mening is dat RCT-studies noodzakelijk zijn om effecten van medicijnen aan te tonen en als men dit ook verwacht wordt voor niet-vaccin oplossingen, dan moet men dezelfde logica toepassen voor de vaccins, maar dat doet men niet! Een ander voorbeeld is het aangekaarte nocebo-effect (de angst communicatie als effect op ziekenhuisopnames enz.) door verschillende wetenschappers (15-16). Dit effect wordt als onbewezen beschouwd terwijl er massa’s literatuur en studies rond bestaan…tegelijkertijd schuift men voor de angst en / of weigering en de ervaren bijwerkingen van het vaccin het nocebo-effect (wat ze dan omschrijven als bijsluitereffect) naar voren als verklaring waarom mensen weigerachtig zijn dan wel bijwerkingen ervaren (17). Het nocebo-effect is een effect dat zich niet laat binden aan specifieke zaken (zoals bijsluiters), het is een algemeen effect! Je kan het dus niet ontkennen op het ene gebied, om het dan op een ander gebied (wat je uitkomt) te gebruiken als verklaring….dit is simpelweg aan Cherry picking doen…vraag is, waarom?

Met deze informatie als achtergrond, tracht ik nu de vragen te beantwoorden:

1. Zitten vaccins in de 4de dan wel in de 3de fase?

Toeval wil dat de New York Times een overzichtsartikel publiceerde rond de stand van zaken (18). Er is heel wat verwarring rond de nummering van de fases, soms worden de dierenstudies als fase 1 gezien, soms niet. Op de site van GSK (19) vind je een overzicht. In sommige gevallen wordt de laatste fase, fase 3 genoemd, in andere fase 4. Zo zit het vaccin van pfizer in fase 2 en 3 (of 3 en 4), wat wil zeggen dat het inderdaad nog steeds (deels) in studie zit. Het probleem is dat deze vaccins (geen enkel!) niet uitvoerig getest zijn, waarmee ik bedoel dat ze niet bij verschillende doelgroepen getest zijn, noch door de farma zelve noch door andere onderzoekers…ook al zitten ze in de laatste fase. Graag verwijs ik ook naar het artikel van Doshi (20), die editor is bij BMJ (British Medical Journal) die zijn bezorgdheden omtrent de studies van de effectiviteit van Pfizer en Moderna uitte en vroeg naar de ruwe data…zonder succes.

Het effect op mensen met co-morbiditeiten, zwangere vrouwen, kinderen onder 16 of 18, enz werden niet onderzocht! Toch willen veel landen “algemeen” gaan vaccineren en dit als het ware “blind” zonder te weten wat de effecten zijn op bepaalde groepen mensen noch wat de lange termijn effecten zijn. Verplichtingen of zelfs de immense push om iedereen te laten vaccineren, is hierdoor simpelweg absurd en zelfs potentieel gevaarlijk!


Waarom absurd?

Niet alleen door het gebrek aan onderzoek en zoals ze het zelf stellen het gebrek aan de gouden standaard, zijnde onafhankelijk double-blind RCT onderzoek bij verschillende groepen (leeftijden, comorbiditeiten, zwangerschappen, enz)…maar ook door mijn aangehaalde punten. Blijkbaar is de PCR-test een onbetrouwbaar en invalide instrument voor de diagnose van covid en dus is het nog maar de vraag hoe we bestaande studies dienen te interpreteren en / of wat er de werkelijke waarde van is? Ten tweede wordt transparantie niet gegeven, zoals ook Doshi aankaart en ten derde is het bestaande onderzoek vaak komende van de farma-industrie zelf of uitgevoerd door mensen die (on)rechtstreeks betaald worden door de farma. Hoe eerlijk zijn ze dan? Een blind vertrouwen heb ik inderdaad niet, niet alleen door de aangehaalde vragen, maar eveneens door immense hoeveelheid literatuur hieromtrent (21-27) allemaal geschreven door mensen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voor de farma werkten. Gezondheid of beter “ziekte” is hun verkoopsproduct, disease mongering (het creëren en / of verbreden van ziektebeelden) al jaren legio en een immens probleem. Als je je afzetmarkt kan veranderen van 20% van de wereldbevolking naar 100%…tja, dan wordt een extra kritische houding noodzakelijk.

2. Potentieel gevaarlijk?

Op dit punt doe ik een oproep aan mensen / onderzoekers thuis in de genetica en/of epigenetica, omdat ik zelf graag antwoorden zou hebben op onderstaande veronderstellingen, waarvan ik niet weet of ze correct zijn, ook al heeft Prof. Cahill (28) hier reeds deels naar verwezen! Dus indien er mensen thuis zijn in de genetica en/of epigenetica die mij hierbij kunnen/willen helpen, stuur me hier of via PM gerust de info door. Verschillende jaren geleden las ik het boek van Prof. Lewontin (prof in de genetica), zijnde “Biology as ideology. The doctrine of DNA”, waarin hij het biologisch deterministisch denken in vraag stelde. Hij waarschuwde voor het project dat men in de jaren ’90 opstartte, namelijk het “genome project” met als doel elke menselijke DNA sequentie in kaart te brengen. Nobel zou je zeggen, maar volgens Lewontin onmogelijk (en zelfs gevaarlijk), omdat men hierbij voorbijgaat aan de interactie tussen biologie, omgeving en toevalsfactoren. In zijn verschillende werken toonde hij aan dat ons DNA en ook RNA geen onveranderende bouwstenen zijn, ze zijn onderhevig aan invloeden van de omgeving (gaande van temperaturen, voeding, stress, etc.) en van toevalsfactoren. Cellen in het menselijk lichaam vernieuwen zich voortdurend en dit vernieuwingsproces houdt in dat genetische codes in ons lichaam voortdurend gekopieerd en geplakt worden, maar tijdens dit copy/paste proces gebeuren er vele schrijffouten, wat volgens hem ook bij toeval gebeurt.

Ik stel het zeer simplistisch voor, maar ik wil dat mensen kunnen volgen. Het lijkt mij dat het idee van een mRNA vaccin gebaseerd is op het biologisch determinisme, waarin men veronderstelt elke RNA sequentie in het menselijk lichaam (en van alle mensen) te kennen en dat deze RNA sequenties niet onderhevig zijn aan omgevings- en toevalsfactoren. Laat mij mezelf verduidelijken: Het merendeel van vaccins (bv. griep) werkt op basis van een kleine hoeveelheid (in)actief virus, waardoor een immuunreactie van ons lichaam wordt uitgelokt, maar wat onvoldoende is om ziek te worden. Bij een volgend contact met datzelfde virus, is het immuunsysteem voorbereid en kan het virus gemakkelijker overwinnen (simpel gesteld).

Het mRNA vaccin daarentegen heeft een bepaalde RNA-sequentie van het virus in zich en geeft het immuunsysteem de opdracht dat indien het deze bepaalde RNA-sequentie tegenkomt, dit aan te vallen. Gaan we uit van het biologisch determinisme dan zou dit vaccin fantastisch kunnen zijn….echter, indien blijkt dat we niet elke RNA-sequentie kennen en dat ons eigen lichaam soortgelijke sequenties kan produceren omwille van omgevings- en/of toevalsfactoren…dan zal door het gebruik van het vaccin…ons immuunsysteem ons eigen lichaam aanvallen.


Bij typische griepvaccins wordt 6 weken als lange termijn effect beschouwt of met andere woorden, indien er geen bijwerkingen zijn geobserveerd 6 weken na injectie, dan zijn er geen bijwerkingen. Vraag is of deze termijn houdbaar is voor het mRNA-vaccin? Wat als ons lichaam toch de RNA-sequentie produceert na 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, …..5 jaar,….? Is het effect van het mRNA-vaccin weg na 6 weken of blijft de boodschap (zijnde val deze RNA-sequentie aan) bestaan? Indien ze blijft bestaan…dan zitten we vermoed ik met een groot probleem op lange termijn…want niemand zal de reactie nog kunnen linken aan het vaccin. Pfizer zegt nu al dat een 3de spuit nodig zal zijn (29) en dus wordt nog een andere RNA-sequentie geviseerd…met nog meer kans op bijwerkingen op lange termijn, want meer RNA-sequenties worden geviseerd door ons immuunsysteem die misschien wel of misschien niet door ons eigen lichaam kunnen geproduceerd worden?

Wat doen we met de studie uit Tel Aviv (30), die beschrijft dat gevaccineerden 5x meer kans hebben op ernstige reacties en dood op de Zuid-Afrikaanse variant (zoals ook aangegeven door de Franse minister van Volksgezondheid)? Zijn de vastgestelde bloedklonters en het gebrek aan bloedplaatjes het gevolg van een auto-immuunreactie? Enz.

Nogmaals, ik zeg niet dat het zo is, ik stel mij de vraag dat biologisch determinisme aan de basis van het vaccin ligt? Is elke RNA-sequentie gekend? Hoe lang blijven de effecten van het vaccin op ons immuunsysteem? Kan ons lichaam zelf een soortgelijke sequentie aanmaken? Iemand die hierbij kan helpen? Voor mij zijn het deze zaken die onderzocht zouden moeten worden…maar hiervoor is transparantie van data noodzakelijk, wat er nu simpelweg niet is!

3. Hebben gevaccineerden meer rechten? Is dat het plan?

In bepaalde landen is dit zeer zeker al een feit, zoals Israël. Europa zet de deuren open om deze Green card mogelijk te maken (31). Terwijl de WHO en de Franse minister van Volksgezondheid duidelijk aangeven dat er te veel onbekende factoren zijn en het vaccin zelfs geen garantie geven het virus niet door te geven (32-33), waardoor zij (voorlopig) de boot afhouden gevaccineerden meer “rechten” te geven. Het is waakzaam zijn en alles op alles zetten om deze vorm van segregatie niet toe te staan. Is dit het plan dus…daar lijkt het sterk op.

4. Wat zijn de alternatieven voor vaccinatie?

Leidt het vaccin tot immuniteit en voor hoe lang? Op dit punt verwijs ik naar wat de WHO en Franse minister stelden ivm de rechten van gevaccineerden. Natuurlijke immuniteit is niet onmogelijk en sommige geven reeds te kennen dat de natuurlijke immuniteit langer standhoudt dan de chemische (34-37) maar dit soort studies worden bemoeilijkt door het gebrek aan transparantie en dus hebben we voornamelijk indirecte aanwijzingen, zoals de studie in India waar blijkt dat de IFR in sloppenwijken (waar de maatregelen onthoudbaar zijn) lager is dan in deze plaatsen in India waar ze wel gehandhaafd worden (38). Voorts zijn er tal van studies naar de effecten van eerstelijnsmedicatie (14,28), maar deze worden niet aanvaard om dat het geen RCT-studies zijn…net zoals vaccinatiestudies dat niet zijn. Twee maten en twee gewichten dus.Wat zijn de doeleinden van de wereldleiders? En welke munt kan men slaan uit de maatregelen. Tja, hier kan ik best verwijzen naar Reiner Feullmich, een gerenommeerd advocaat (de man die de sjoemel software bij volkswagen aanklaagde en ook won). Hier een video van hem (39). Misschien is dan meteen de belangrijkste vraag wie de huidige wereldleiders zijn? Net zoals hij, ga ik ervan uit dat dit niet over geld gaat, wel over macht. Geld is het hulpmiddel bij uitstek, maar uiteraard moeten we ook niet blind blijven voor het feit dat de afzetmarkt van de farma uitgebreid wordt naar de hele wereldbevolking…dat als garantie hebben, is niet niets.
Het systeem dat we nu zien, waarbij elke wetenschappelijke stem die het huidige beleid in vraag stelt, weggezet wordt als complotdenkers en verspreiders van fake news…is exact hetzelfde systeem dat we zagen tijdens WOII, maar ook in het vroegere communistische Rusland, het huidige China en Noord Korea. Wetenschap kan enkel vooruitgaan als er verschillende meningen en resultaten zijn, wetenschap is diversiteit van denken vooropstellen. Er is altijd wel een dominante strekking aan het woord geweest, maar er was nog steeds ruimte voor andere onderzoeksresultaten of interpretaties van deze studies…deze verdwijnen elke dag en steeds meer en meer. Dit is het allergrootste gevaar van deze tijd…de genocide op de mensheid als dusdanig, op het mens-zijn, op het idee dat de mens meer is dan de som van verschillende delen.


Wat zou de IFR zijn als er geen maatregelen zouden zijn? Wederom, zeer interessante onderzoeksvraag…maar die kan pas onderzocht worden als er daadwerkelijk transparantie is enerzijds en ruimte om dit te mogen onderzoeken anderzijds. Nu kunnen we enkel onrechtstreeks iets concluderen uit de data van Zweden en India (zie ook fb post sam leendert: besmettingen als parameter om de angst te voeden).

Volgens mij zouden we sneller aan groepsimmuniteit komen enerzijds en anderzijds ons immuunsysteem voorbereiden op andere varianten, waardoor immuunreacties minder sterk zijn. Het vreemde is simpelweg dat het huidig idee ervan uitgaat dat onze eigen biologie – het systeem waar we het al eeuwen mee doen – niet meer te vertrouwen is…we hebben chemische stoffen nodig…de enige weg naar immuniteit? Jaren stelde de WHO twee vormen van immuniteit voor…de natuurlijke en de chemische…deze werd aangepast naar enkel de chemische vorm, maar door te veel reactie namen ze terug de oude definitie over, zij het mits de kanttekening dat de chemisch toch beter is. Hierbij is het niet onbelangrijk te vermelden dat de WHO financieel afhankelijk is van de farma (40).

De grootste financiële bijdragen voor het voortbestaan van de WHO komt van Bill en Melinda Gates foundation…die nauw verbonden is met de GAVI alliantie (de vaccinatie alliantie), wederom een grote sponsor van de WHO. Ook ander grote (onderzoeks- en advies-) instanties (zoals de CDC) zijn financieel afhankelijk van de farma…hiermee komen ze als het ware in het splitstand te staan…wetenschappelijke integriteit versus het pleasen van hun sponsors, die hun voortbestaan in handen hebben. Dit is erg duidelijk te merken aan hun adviezen…waarvoor ik je graag verwijs naar Prof. Gotzsche (oprichter van de cockrane library) in zijn boek “vaccins: waarheid, leugens en controlversen”, maar ook naar Trudy Dehue (over EMA), “Betere mensen. Gezondheid als keuze en koopwaar” en zo veel anderen.

5. Hoe kan IC gevrijwaard worden van overbelasting?

Ik verwijs je eerst door naar het rapport van de overkoepelende mutualiteit ivm ziekenhuisopnames (van alle afdelingen) in 2020 tov 2019 (41). Er is geen tekort geweest…uiteraard wordt er dan geopperd dat er wel een tekort zou zijn indien de maatregelen niet aangehouden worden. Vraag hierbij is: wat is het nocebo-effect van de angstcommunicatie op ziekenhuisopnames? Hoeveel mensen liggen ter observatie op IC? Hoeveel zijn daadwerkelijk in levensgevaar? Zijn het labo geteste mensen of mensen met een positieve PCR? Hoeveel van de mensen op IC zijn gevaccineerd? Enz.

6. Waarom wordt er niets structureels gedaan aan IC als het daadwerkelijk een prangend probleem is, zoals uitbreiding?

Er werd jarenlang een afbouw gedaan op het aantal bedden…waar mensen uit de zorg reeds jaren roepen dat ze de druk niet meer aankunnen. Waarom telkens een maatschappij sluiten met immense nevenschade (economisch, sociaal…gezondheid (= meer dan ziekte))…terwijl dit opgevangen zou kunnen worden mits uitbreiding van de zorg?

De miljardenschuld waar onze maatschappij voor staat…is immens…de rekening dient nog gepresenteerd te worden aan de bevolking. Hoe alleen nog maar de financiële schuld af te betalen is nog de vraag.

Hiermee heb ik de vragen zo goed en kwaad mogelijk beantwoord…het antwoord is niet éénduidig en kan nooit éénduidig zijn, debat is noodzakelijk! Het is telkens weer de balans opmaken wat de best mogelijke oplossing is en dit vanuit alle aspecten van ‘gezondheid’ (emotioneel, lichamelijk, sociaal, financieel, enz.). Welke keuze er ook gemaakt wordt, slachtoffers zullen er sowieso vallen…vraag is op welke manier zorgen we er voor dat het aantal slachtoffers op alle gebied zo klein mogelijk is. Alles in acht genomen, kiezen we volgens mij op dit moment voor een zeer enge visie op wat gezondheid is… hoe verkeerd deze keuze is, zal enkel de toekomst duidelijk maken…emotioneel, lichamelijk, sociaal, financieel, enz….

Els

 1. https://www.who.int/news/item/19-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2021-01?fbclid=IwAR2UJm4BpfZHV1pFke2A9ZzkQQEsy4vL6eWNoPy69NYMHqP1GFkykN3j5PM
 2. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext
 3. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080911v1.full.pdf
 4. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext
 5. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n861/rr
 6. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2027040?listPDF=true
 7. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483
 8. https://www.youtube.com/watch?v=ecHeSWn5Z9U
 9. https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR0Vq0EDbX1YYuGnxK0BmrmYsxtx9DrjTG-XfZyFr9lDNzCbrEo-wIaB4UQ
 10. https://www.youtube.com/watch?v=uDvs4g-x7UI
 11. https://www.standaard.be/cnt/dmf20161023_02533850
 12. https://www.blckbx.tv/videos/patholoog-spreekt-zich-uit-dodencijfers-rivm-kloppen-niet
 13. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
 14. https://c19hcq.com/
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7661580/
 16. https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk
 17. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/15/hoe-het-komt-dat-angst-voor-vaccins-soms-een-eigen-leven-gaat-le/
 18. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
 19. https://nl.gsk.com/nl-nl/onderzoek-en-ontwikkeling/ontwikkeling-en-onderzoek-vaccins/
 20. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/
 21. Gotzsche, P. (2014). Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Lemniscaat
 22. Marcia Angel, M.D. (2005). The Truth about the drug companies. Random house trade paperbacks, NY.
 23. Frances, A. (2013). Terug naar normal. Uitgeverij Niewezijds.
 24. Moynihan R. and Cassels A. (2005). Selling Sickness. Nation books.
 25. Vandereycken W. en van Deth R. (2006). Psychiaters Te koop? Cyclus.
 26. Dehue, T. (2014). Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Atlas contact.
 27. Gotzsche, P. (2020). Vaccines: Truth, lies and controvery. People’s Press.
 28. https://www.facebook.com/ifpdolorescahill/videos/269868398106672
 29. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210416_93482831
 30. https://www.foxnews.com/health/israel-covid-19-study-south-africa-variant-pfizer-vaccine.amp
 31. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210323IPR00654/parliament-fast-tracks-procedure-to-adopt-digital-green-certificate-by-june
 32. https://www.lindependant.fr/2021/04/02/covid-19-les-personnes-vaccinees-sont-quand-meme-soumises-aux-restrictions-de-deplacements-9465322.php
 33. https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
 34. https://www.technologyreview.com/2021/01/06/1015822/covid-19-immunity-likely-lasts-for-years/
 35. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months | Science (sciencemag.org)
 36. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection | Science (sciencemag.org)
 37. Stable neutralizing antibody levels six months after mild and severe COVID-19 episode: Med (cell.com)
 38. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30467-8/fulltext
 39. https://odysee.com/@jermwarfare:2/reiner-fuellmich-2:c
 40. https://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
 41. https://aim-ima.be/IMG/pdf/ima-covid19-ziekenhuisopnamen-20210203.pdf
Els Ooms
Doctor in de psychologie

Master of statistics (K.U.Brussel), Master in de klinische psychologie (UGent),
ervaringen UGent: Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie,
UZ Gent: Oncologie, palliatieve éénheid, Keel-Neus- Oorheelkunde, Privé praktijk te Gent

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Els Ooms: overzicht belangrijke vragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 − 8 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.